ماه نو

اینم پست بعدی:
کامنتم بذارین شاد میشیم. من که جیک و جیک می کنم براتون
با دیدن خونی که از بریدگیها سر زده بود، مشتی دستمال از قوطی روی کنسول کشید و به طرف بلوط که هنوز روی زمین افتاده بود گرفت. بلوط دستمالها را روی زخمش فشرد و دقت کرد که خون روی موکت کمرنگ نچکد. سعی کرد بلند شود اما نتوانست.

نجات خم شد، زیر بغلش را گرفت و کمک کرد که برخیزد. پرسید: خوبی؟ جاییت نشکسته؟

+: نه فقط سرم گیج میره.

_: بیا بشین رو تخت.

بدون این که بازویش را رها کند او را تا دم تختش برد و به آرامی نشاند. بلوط با چهره ای درهم کشیده به دستمالها که هر لحظه بیشتر رنگ خون می گرفتند نگاه کرد. از این که غش و ضعف بکند، آن هم جلوی این پسر از خودراضی متنفر بود. ولی داشت می لرزید و با دیدن خون هر لحظه بیشتر ضعف می کرد. سر برداشت تا اقلاً خونریزی را نبیند.

نجات به طرف یخچال کوچکی که کنار اتاق بود رفت. خم شد یک بطری بیرون آورد و کمی آب توی لیوانی که روی یخچال بود ریخت. به طرفش برگشت و با کمی نگرانی گفت: رنگت پریده. مطمئنی که خوبی؟

بلوط عصبی گفت: رنگ من هیچوقت نمی پره. فقط به جای قهوه ای سبز میشه.

نجات خندید و گفت: خیلی خب حالا بیا منو بزن. یه کم از این بخور.

لیوان را جلوی دهانش گرفت و بلوط کمی نوشید.

_: بازم می خوای؟

+: نه. می ترسم حالم بهم بخوره.

نجات متفکرانه برگشت. یک کشو را کشید. بعد از کمی جستجو یک پاکت کوچک کاغذی بیرون آورد. از آن پاکتهای نمک که توی هواپیما می دهند. جلو آمد. گوشه ی کاغذ را پاره کرد و گفت: یه کم نمک بخور.

بلوط که می ترسید دستش را رها کند با ناراحتی دهانش را باز کرد. چند دانه نمک روی زبانش ریخت. به آرامی مزه کرد و سعی کرد بر حال تهوعش غلبه کند.

_: بازم می خوای؟

+: نه. دستمال میدی؟ اینا پر خون شد.

یک قوطی دستمال برداشت. کنارش لب تخت نشست و در حالی که چند تا بیرون می کشید، گفت: بذار ببینم اگه بخیه بخواد باید بریم درمونگاه.

دستش را در اختیارش گذاشت و چشمهایش را بست. نجات آرام خون روی زخمها راپاک کرد. دوباره چند برگ دستمال روی زخمها گذاشت و گفت: به نظر خیلی عمیق نمی رسن. ولی نمی دونم چرا اینقدر خون میاد. می خوای بریم پایین نشون بابات بدیم؟

+: الان نمی تونم برم پایین. چند دقه دیگه.

_: می خوای بگم بابات بیاد؟

+: نه. بابا بدتر از من ضعف می کنه.

نجات متعجب پرسید: ضعف می کنه؟! دکتره.

+: منم دخترشم.

نجات با لبخند سر تکان داد و گفت: البته فرق می کنه.

برخاست. دستمالهای کثیف را توی سطل انداخت. روی زمین سر پا نشست و تکه های بزرگ شیشه را با احتیاط برداشت. در همان حال پرسید: اصفهان درس می خونی؟

+: نه یزد. دیشب آخر شب سوار شدم.

نجات شیشه ها را توی سطل ریخت. دستش را شست و در حالی که با قدمهای مقطع به طرف او برمی گشت، گفت: خنده دار این که بین اون جماعت، اون قهوه باید روی من بریزه.

+: عمدی نبود. معذرت می خوام.

_: می دونم. هزار بار عذرخواهی کردی. میگم تصادف بامزه ای بود.

+: خیلیم بیمزه بود. سوختم.

نجات دوباره خندید و گفت: بدجوری به خون من تشنه ای.

+: نمی خوام عروسی کنم. هرچی به مامان میگم گوش نمی کنه. دوری راه و خونه ی دایی و شلوغی بچه ها و یه عالمه کار دانشگاه، به اندازه ی کافی مشغولم می کنه.

نجات دوباره کنارش نشست و گفت: مرغشون کلاً یک پا داره. منم دو سه روز درسی رو از دست دادم. اینجا که نمیذارن آدم درس بخونه. از راه دورم هرچی میگم نمی خوام، میگن اول ببینش نخواستی بگو نمی خوام. اوه چه خونی میاد! شیشه تو دستت نمونده باشه. بیا بریم یه کم بشوریمش. بعد نگاه کنم شیشه بینش نمونده باشه.

دوباره زیر دست و بازویش را گرفت و کمک کرد برخیزد. توی دستشویی اتاق دستش را زیر شیر آب خنک گرفت. بلوط رو گرداند و چشمهایش را بست. نجات نفس عمیقی کشید و سعی کرد قوی باشد. معمولاً اینقدر مقاوم نبود ولی الان به طور ناخوداگاه سعی داشت خودش را ثابت کند.

لبهایش را بهم فشرد و عضلاتش را منقبض کرد. زخمها را به دقت شست و دوباره رویشان دستمال گرفت. باهم بیرون آمدند. او را روی تخت نشاند و با دیدن لرزشش گفت: یه کم دراز بکش.

+: نه خوبم.

نجات شانه اش را به عقب فشرد و گفت: بابا الان بیهوش میشی. اگه ناراحتی بگم بقیه بیان.

+: نه نگو.

این وضع خودش به قدر کافی خجالت آور بود. وای به این که بقیه هم هراسان خودشان را برسانند و اظهار نظرهای عجیب غریبشان اتاق را پر کند.

نجات هم همین نظر را داشت و ترجیح میداد بدون حضور بقیه بگذرد. به طرف یخچال رفت. با یک بسته شکلات تخته ای اعلاء برگشت. بازش کرد و تکه ای شکست. در حالی که به طرف او می گرفت گفت: خیلی شیرین نیست. ولی از هیچی بهتره. بذار زیر سرت دو تا بالش بذارم بتونی بخوری.

بالش را اضافه کرد. شکلات را توی دهانش گذاشت. خودش هم یک تکه خورد. دوباره لب تخت نشست و دست زخمی را روی پایش گرفت. گوشیش را روشن کرد. برنامه ذره بین چراغ دار را اجرا کرد و روی زخمها گرفت. دیدش را تنظیم کرد و به دقت مشغول بررسی شد. به شدت داشت مقاومت می کرد که حالش بد نشود. از ته دل خدا را شکر کرد که هیچ وقت به طرف پزشکی نرفته است. توانایی اش را نداشت.

بعد از چند لحظه گفت: دو سه تا ذره می بینم. بذار برم تو اتاق دخترا ببینم یه موچین می بینم؟ اگه نباشه مجبورم یکیشونو صدا کنم.

بلوط با خجالت گفت: خودم دارم.

دست آزادش را توی جیب عقب شلوار جینش برد و موچین ظریفی بیرون کشید. نجات آن را گرفت و با ابروهای بالا رفته پرسید: همرات بود؟ برای چی؟ سلاح سرد؟

بلوط خندید و جوابی نداد. نجات هم خندید و مشغول شد. با تمام قوا تمرکز کرد و سعی کرد بدون آسیب بیشتر خرده شیشه ها را بیرون بکشد. در همان حال زمزمه کرد: اصلاً جنست خرده شیشه داره.

+: این دو تا خرده شیشه که قابلی نداره. خودتو تو آینه ندیدی؟ هووووف! میسوزه.

چشمهایش را بهم فشرد و سعی کرد گریه نکند.

نجات دستمال را روی زخم گرفت و با اخم خونهایش را پاک کرد. دوباره ذره بین و چراغ را روی زخم انداخت و گفت: دستتو نکش. بذار ببینم. یه تکه شکلات بخور. یکی هم به من بده.

بلوط برگشت. شکلات کنار دست سالمش بود. کمی آن را فشرد و تکه ای شکست. آن را به طرف نجات که دو دستی مشغول بود گرفت. نجات برگشت و شکلات را با دندان از دستش گرفت و به کارش ادامه داد.

بلوط یک تکه دیگر شکست و پرسید: خیلی طول نکشید؟ می ترسم الان بیان بالا.

نجات آهی کشید. نگاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت: یه ربعم نشده. جوش نزن. دیگه نمی بینم. خودت چیزی حس نمی کنی؟

+: قبلشم حس نمی کردم. فقط میسوزه.

_: برم وسایل پانسمان رو از تو اتاق مامان اینا بیارم.

از جا برخاست و از در بیرون رفت. راهرو رو به سالن بود. امیدوار بود کسی بالا را نگاه نکند. خوشحال بود که بلوط با وجود آن همه خونریزی سر و صدا راه نینداخته بود. به قدر کافی این وضع ناراحت کننده بود. حوصله ی شلوغی بیشتر نداشت. ظاهراً بلوط هم همین نظر را داشت.

از توی اتاق پدر و مادرش باند و چسب و پنبه و داروی ضدعفونی برداشت و برگشت. نفس عمیقی کشید و وارد اتاق شد. بلوط به سقف چشم دوخته بود. با ورود او برگشت و گفت: خیلی مزاحم شدم.

_: نه بابا. اتفاقه دیگه. سر گیجه ات بهتره؟ به نظرم یه بار دیگه بشوریمش، بعد پانسمانش کنم.

بلوط نشست و آرام گفت: خوبم.

نجات زخم را دوباره شست. بلوط دوباره ضعف کرد. روی در بسته ی توالت فرنگی نشست تا نجات دستش را پانسمان کند. بعد آستینش را روی چسبها کشید و گفت: ممنون.

نجات آهی کشید. شانه ای بالا انداخت و گفت: خواهش می کنم. بریم؟

+: بریم.

نگاهی به لباسش انداخت. تونیکش جا به جا خونی شده بود ولی رنگ لباس تیره و طرحش شلوغ بود و دیده نمیشد. چند لکه هم روی شلوار نجات مانده بود. با ناراحتی گفت: شلوارت لکه شد.

نجات با خنده گفت: عوضش کنم ضایع است. ولش کن دیده نمیشه.

بلوط با خجالت سر به زیر انداخت و لب به دندان گزید. با احتیاط به طرف راه پله رفتند. نجات هر لحظه آماده بود تا زیر بازویش را بگیرد. بلوط به شدت تلاش می کرد که حالش بد نشود. آرام آرام از پله ها پایین آمدند. صدای سوت و کل کشیدن و تبریک گفتن دخترها سالن را پر کرد.

نجات با کمترین فاصله کنار بلوط راه میرفت و تمام عضلاتش منقبض بود. تحمل این شلوغی را نداشت. دلش می خواست همین الان با صدای بلند اعلام کند که قصد ازدواج ندارد.

گلپر آنها را به سمت مبل دو نفره ای هدایت کرد و گفت: بشینین براتون آش بیارم.

بقیه هم مشغول خوردن آش رشته بودند. گلپر دو بشقاب کشید و روی میز عسلی جلویشان گذاشت. نجات یکی از بشقابها را برداشت و آرام از بلوط پرسید: بذارم رو پات می تونی بخوری؟

بلوط فروخورده خندید و خجالت زده گفت: خوبم ممنون.

بشقاب را روی پایش نگه داشت و آرام مشغول خوردن شد. خوشمزه بود.

_: چاشنی؟

+: سرکه شیره.

در حالی که برایش سرکه شیره می ریخت گفت: من کشک دوست دارم.

بلوط سر تکان داد و گفت: سرکه شیره خیلی دوست دارم. کافیه متشکرم.

نجات برای خودش کشک ریخت. سر به زیر انداخت و در حالی که آرام آش را بهم میزد، گفت: فقط نود و پنج جفت چشم دارن نگامون می کنن. احساس می کنم شیر تو قفسم.

بلوط با خنده و سر به زیر گفت: دیشب یال شیر داشتی. ولی الان نه.

نجات خندید و دوباره غرید: واقعاً برای چی دارن نگامون می کنن؟ بابا آشتونو بخورین.

+: برو خدا رو شکر کن که واقعاً نود و پنج نفر نیستن.

_: خیلی کمترم نیستن. اینا کین؟

+: خواهربرادرام با زناشون و شوهراشون. یکیشونم خواهرزن برادرمه. ما پنج تاییم. حساب کن با زناشون و شوهراشون و سمیرا خواهرزن بابک با مامان بابا دوازده تا. با دخترای بهار چارده تا. بهروزم پسراشو نیاورد. بچه ی بهرخم که کوچیکه الان بغل مامانه.

_: عمراً فکر نمی کردم دکتر الوندی اینقدر بچه داشته باشه.

بلوط با خنده پرسید: چرا؟ به قیافش نمیاد؟

_: راستش اصلاً دربارش فکر نکرده بودم. همیشه تنها دیده بودمش. هیچوقت فکر نکردم خانواده اش کی هستن.

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آبان 1395 توسط شاذه

سلام سلامممممم
کی بود دعا کرد خیاطیام خوب پیش برن؟ دستتون درست نصفشونو دوختم. نصفه ی بعدی سختتره. صلواااات
جایزه تون دو تا پست توپه! الهام جان ماشاءالله هزار ماشاءالله دور و بر ما گذر کرده. خدا کنه نذاره بره. چون واقعاً نمی دونم بقیه اش می خوام چی بنویسم. فعلاً اینا رو داشته باشین برم ببینم کی می تونم دوباره بنویسم.چشمش از چلچراغها و گچبری ها به راه پله رسید و متوجه ی کسی که آرام و مطمئن پایین می آمد شد. چشمهایش را گرد کرد و زیر لب گفت: واووو! این کیه مثل مدلا داره میاد پایین؟! اینجا همه چی خاصه!

چهار پله مانده به آخر، ناگهان بلوط حدس زد که این جوان جذّاب کسی جز نجات نباید باشد! شرمنده از دید زدن مفصلش از جا برخاست و خودش را توی راهروی ورودی انداخت. اولین در را به امید این که دستشویی باشد باز کرد. اما آشپزخانه بود.

گلپر سرش را از روی سینی چایی که مشغول مرتب کردن استکانهایش بود برداشت و با لبخند پرسید: چیزی می خوای عزیزم؟

بلوط نفس عمیقی کشید. بهرحال راه برگشت نداشت. آن پسر از خودراضی بیرون بود و هرچه دیرتر با او روبرو میشد بهتر به نظر می رسید. پس قدمی تو گذاشت و در را دوباره پشت سرش بست. با لبخند خجالت زده ای گفت: فقط یه لیوان آب. شما بفرمایین. چایی یخ می کنه.

گلپر سینی را برداشت و گفت: حتماً عزیزم. مهین یه لیوان آب بده به بلوط جان.

مهین لیوان بزرگ بلوری را پر از آب و یخ کرد و به طرفش گرفت. بلوط دست پیش برد. لیوان را گرفت و محض وقت کشی پشت میز آشپزخانه نشست. لیوان را به لب برد و کمی نوشید.

 

نجات هنوز پا روی پله ی آخر نگذاشته بود که پروانه خانم با خوشحالی اغراق آمیزی گفت: اینم از شازده داماد ما. قرار نبود بیاد. ولی وقتی بهش گفتم میایید اینجا، اینقدر هیجان زده شد که با اولین قطار خودش رو رسوند.

ابروهای نجات بالا رفتند. هیجان زده! این لغت مناسبی برای احساسی که او را به اینجا کشانده بود به نظر نمی رسید. لبهایش را بهم فشرد که حرفی نزند. نگاهش به صورت گذرا بین دخترهایی که روبرویش بودند رد شد و دوباره به مامان رسید. این همه دختر اینجا چکار می کردند؟ بیست سوالی بود؟

او که نمی شناخت. ولی بهار و بهرخ خواهرهای بلوط، سولماز و سیمین زن برادرهایش و سمیرا خواهر سیمین که از شهرستان آمده بود و مهمان سیمین بود که همراهشان آمده بود. همه هم ازدواج کرده بودند.

نجات احساس کرد الان تحمل معرفی و هیجان را ندارد. پس ضمن عذرخواهی کوتاهی زیر لب به مادرش گفت: میرم یه لیوان آب بخورم الان میام.

از در دیگر آشپزخانه که انتهای هال بود وارد شد و بلوط را پشت میز دید. این باید همان یکی باشد که یک دفعه بلند شد و خودش را توی آشپزخانه انداخت. منظورش چه بود؟ داشت خفه میشد احیاناً؟ ولی الان که خوب به نظر می رسید.

بلوط با دیدن او سر برداشت. هول کرد. از جا برخاست و قبل این که بتواند لیوان را کنترل کند از دستش پرت شد. اگر نجات با عکس العمل سریعی آن را وسط هوا نگرفته بود حتماً به هزار تکه تقسیم میشد.

بلوط ترسیده و خجالت زده دستهایش را روی صورتش گذاشت. فقط چشمهای وحشتزده اش دیده می شدند.

نجات لیوان را روی میز گذاشت. چقدر این حالت آشنا به نظر می رسید! این دستهای تیره و ناخنهای سفید مرتب مانیکور شده و آن چشمهای سیاه!

ناباورانه زیر لب پرسید: دیشب تو قطار بودی؟!

بلوط با چشمهای گرد شده از ترس و تعجب به چشمهای او نگاه کرد. این دفعه نگاهش عصبانی نبود. ولی شک نداشت که خودش بود. هرچند با این اصلاح مفصل اصلاً شباهتی به دیشب نداشت.

بالاخره سر به زیر انداخت و با شرمندگی زمزمه کرد: بله. بازم ببخشید.

بعد هم رو گرداند و از دری که آمده بود خارج شد. نجات آنقدر به او چشم دوخت تا در پشت سرش بسته شد. نفسش را پف کرد و از در دیگر برگشت.

پروانه خانم با اشتیاق گفت: نجات می دونستی بلوط جان دانشجوی معماریه؟ نمی خوای ببریش اتاقای بالا رو بهش نشون بدی؟

بعد با همان لبخند عریض به طرف پدر و مادر بلوط برگشت و گفت: البته با اجازه ی شما.

نجات که هنوز فرصت نکرده بود بنشیند، سعی کرد پوزخند نزند. مامان چه تلاشی می کرد! خب شاید خیلی هم بد نبود. به خودش می گفت. ولی خودش کدام یکی بود؟!

نگاهش بی حواس روی دخترها که همراه با خواهرهایش یک طرف اتاق پذیرایی را پر کرده بودند چرخید. آخرین نفر همان بود که توی آشپزخانه بود و قطعاً از همه خوشگلتر بود!

رو گرداند و فکر کرد: شانس که نداریم. محاله این یکی باشه.

گلبهار دست بلوط را گرفت و در حالی که به طرف نجات می برد، گفت: بیا عزیزم. خجالت نکش. باهم برین بالا.

هم قدم هم پا روی پله ها گذاشتند. نجات متعجب از بخت و اقبالش، نگاه سریعی به او انداخت و برای این که اشتیاقش را بپوشاند، کنجکاوانه پرسید: حالا چرا بلوط؟

بلوط متعجب سر برداشت و پرسید: بله؟

_: پرسیدم چرا اسمت بلوطه؟ نشنیده بودم تا حالا.

این پسر خیلی خودش را دست بالا گرفته بود. بلوط رو گرداند و با غیظ زمزمه کرد: منم اسم نجات نشنیده بودم.

نجات شانه ای بالا انداخت و گفت: اسم پدربزرگم بوده. نگفتی چرا؟

به بالای پله ها رسیده بودند. نگاهی به سالن پایین انداخت. همه گرم صحبت بودند. سالن از بالا زیباتر و باشکوهتر به نظر می رسید. نرده ی چوبی تراش خورده را توی دستش فشرد و با صدایی که به زحمت به گوش می رسید گفت: متولد پاییزم. پاییز فصل بلوطه.

دل از منظره ی پایین گرفت. به طرف نجات برگشت. دستش را بالا آورد. نگاهی پشت دستش انداخت و گفت: شاید مال رنگمم بود. قهوه ای... بلوطی...

چندان راضی به نظر نمی رسید. نجات قبل از آن که بتواند جلوی زبانش را بگیرد، گفت: خوش رنگه.

بلوط چهره درهم کشید و گفت: مسخره نکن.

نجات ناباورانه ابرو بالا انداخت و گفت: چه خشن!

در اولین اتاق را باز کرد و گفت: اتاق دخترا...

وارد شد. یک راهروی کوچک داشت. در کنارش را باز کرد و مثل یک ربات که گزارش می دهد ادامه داد: سرویس بهداشتی.

طول اتاق را پیمود. پنجره را نشان داد و گفت: بالکن.

و به انتظار تماشای بلوط وسط اتاق ایستاد.

بلوط اما همان دم در ایستاد. ذوق معماریش با این گزارشگر بی حوصله به کلی کور شده بود. نجات چند لحظه ایستاد و چون عکس العملی ندید برگشت و در حالی که چراغ را پشت سرش خاموش می کرد، بیرون آمد.

اتاق بعدی اتاق پدر و مادرشان بود. با پرده و تخت و مبلهای سبز سلطنتی مخملی... بازهم بلوط بدون حرف دم در ماند.

نجات چرخی توی اتاق زد و بیرون آمد. آخرین اتاق، اتاق خودش بود. وارد شد. چراغ را روشن کرد. دیوارهای سفید، تخت و میز آینه ی سفید، موکت پرز بلند نرم سفید با دانه های سیاه و کرم.

نجات باز جلو رفت. چراغ را روشن کرد و وارد شد. مثل بقیه ی اتاقها سرویس بهداشتی شخصی داشت. انتهای اتاق پنجره ی قدی را نشان داد و گفت: بالکن و پله ی فرار... گمونم کم کم باید برم. و الا مامان جان تا امشب دست ما رو تو دست هم نذاره ولکن نیست.

بلوط با نگاهی سنگی نگاهش کرد. عصبانی بود. این پسر فقط به درد لای مجله می خورد نه بیرون! چقدر از خودراضی بود!

با حرکتی سریع چرخید که برود. یک استکان که روی کنسول دم در بود را ندید. دستش به آن خورد و استکان پرت شد. قبل از رسیدن به موکت به دیوار خورد و شکست. پای بلوط هم پیچید و زمین خورد. آستینش بالا رفت و تکه های شیشه ساعدش را بریدند.

نجات به طرفش دوید و گفت: تو چرا هی اینجوری می کنی؟

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آبان 1395 توسط شاذه

سلام سلام
اینم از قسمت بعدی...
دعا کنین خیاطیهام خیلی خوب پیش بره و زود بیام برای قسمت بعدیبلوط از حمام بیرون آمد و با سر خوشی گفت: و ایضاً هیچ جا حموم خونه ی خود آدم نمیشه.

مامان با ناراحتی پرسید: الهی بمیرم اونجا بهت سخت می گذره؟

لپ مامان را چلپ بوسید و گفت: نه مامان جان خونه ی دایی عماد خونه ی دوم منه. خاله مهرو هم که عشقه ولی خب دلم برای اینجا تنگ شده بود. همین. کاش میذاشتین یه سال دیگه بخونم همین جا قبول شم.

مامان اخم کرد و گفت: حرف نباشه. دانشگاه معماری یزد خیلی هم خوبه. یه کم دوری هم برات لازمه. بزرگت می کنه.

بلوط بادی به غبغب انداخت و گفت: مرد میشم. مثل سربازی.

مامان سری تکان داد و در حالی که به آشپزخانه می رفت پرسید: نهار چی می خوری؟

+: خوراک مرغ مخصوص مامان جان اگه میشه. با تشکر.

=: حتماً.

ساعتی بعد بلوط پشت میز آشپزخانه مشغول میوه خوردن بود. مامان تکه های کارد زده ی مرغ را توی روغن عمیق گذاشت و گفت: ولی عصری اگه بیای خیلی بهتره. دیشب با پروانه خانم حرف زدم. اصلاً نجات خونه نیست. دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهانه. جزء بهترین شاگردا. وسط ترم محاله بیاد خونه. فقط بهش اطلاع دادن که خواستگاری کردن.

بلوط با ابروهای بالا رفته پرسید: اطلاع دادن؟ یعنی حتی نظرشم نپرسیدن؟

مامان با اخم گفت: بله اطلاع دادن. رو حرف مامانش حرف نمی زنه. گفته هرچی شما بگین.

+: عوووق! چه بچه ننه!

مامان بالاخره چشم از قابلمه ی پر روغن گرفت و به طرف او برگشت. با لحنی شماتت بار گفت: گمونم همکلاسیات ادب و آداب ندارن که اینقدر بی ادب شدی.

بلوط لب برچید. خودش هم فهمیده بود که تند رفته است. از جا برخاست و زیر لب گفت: ببخشید.

بیرون رفت. سولماز زن برادرش که طبقه ی بالا زندگی می کرد وارد شد. جلو آمد. با هیجان در آغوشش گرفت و گفت: سلام بلوط خوش اومدی. عصری که میای؟

بلوط جواب سلامش را سرسری داد و گفت: نه بابا کجا بیام؟ هرچی میگم نمی خوام باورشون نمیشه.

=: ولی باید بیای. خونشون خیلی خوشگله! رفتی تا حالا؟

+: نه.

=: از اون دوبلکسای باشکوه قدیمی. خیلی خوشگله. عین تو قصه ها! باید ببینی. اونم تو که معماری می خونی حتماً برات خیلی جالبه.

+: تو چطور خونشونو دیدی؟

=: من چند بار رفتم. هر سال محرم روضه خونی دارن. نرفتی هیچ وقت؟ عروسی بهاره معتمدم اونجا بود. پروانه خانم خاله شه.

+: دعوت نداشتم. چقدم حرص خوردم. بهاره خیلی خوشگله. خیلی دلم می خواست تو لباس عروس ببینمش.

=: جات خالی. ماه شده بود. یه وقت دیدیش بگو عکسای عروسی شو نشونت بده. هم خودش خوشگل بود هم پس زمینه. حیاط پر از گل، باغچه های گرد گرد، سالن و اتاقام که خیلی نازن، طاقیها، راه پله گرد، آجرنماها، چلچراغای خوشگل! باید ببینی.

سولماز تعریفهای پر هیجانش را کرد و رفت. خودش هم نفهمید چه آتشی در دل بلوط که مشتاق طرحهای مختلف معماری بود انداخت. مصیبت اینجا بود که بعد از آن همه نه آوردن حالا چطور باید می گفت که می خواهد بیاید! ولی خیلی دلش می خواست آن خانه را ببیند. مخصوصاً حالا که مامان گفته بود پسرشان نیست.

نجات! آخه اینم شد اسم؟!

نفسش را پف کرد و به اتاقش رفت. کلی کمبود خواب داشت. می توانست تمام روز را بخوابد. روی تختش افتاد و بالشش را در آغوش گرفت. از آن همه احساس آشنایی کیف کرد. چند دقیقه بعد خواب خواب بود.

ساعت سه بعد ازظهر بود که از خواب پرید. نیم ساعتی سر جایش غلت زد و بالاخره گرسنگی امانش نداد و مجبور شد برخیزد. مرغهای خوش آب و رنگ مامان با زرشک پلو دل می بردند. نشست و یک بشقاب پر خورد.

مامان داشت با تلفن حرف میزد. احتمالاً با بهار خواهر بزرگ بلوط. گفت: پروانه خانم گفته ساعت چارونیم. کمتر از یه ساعت دیگه. ها دیگه... ها تو همون کوچه. خونه شون معلومه. ساختمان دو طبقه. نمای سنگ سفید تراش خورده. دیر نیاین ها. ها چارونیم اونجا باشین. به سلامت. خداحافظ.

وارد آشپزخانه شد. بلوط از پشت میز برخاست و بشقاب خالیش را توی سینک گذاشت. مامان گفت: تو هم بیا دیگه. اینقدر ناز نکن. یه مهمونی معمولیه. خواستگاری که نیست. برو حاضر شو.

بلوط از خدا خواسته برخاست. فقط سعی کرد چهره اش اشتیاقش را نشان ندهد J

 

 

نجات نگاهی به ساعت انداخت. دقیقاً یک ساعت بود که رسیده بود و تمام این یک ساعت را داشت با مامان بحث می کرد. ولی هیچی تغییر نکرده بود. حرف مامان یکی بود: تو بذار ببینیش. اگه نخواستی بگو نمی خوام.

پیشانی دردناکش را فشرد. خسته بود. مامان غرغرکنان گفت: پاشو. پاشو یه دستی به سر و روت بکش. با این قیافه عمراً کسی حاضر باشه نگات کنه. چه برسه به این که بخواد زنت بشه.

نالید: من زن نمی خوام مامان جان. درسام خیلی سنگینن. فرصتشو ندارم.

=: پاشو پاشو مهین می خواد جارو کنه. خودتو خیلی دست بالا گرفتی که فکر می کنی فوراً قبول می کنن و نمی خوام نمی خوام راه انداختی.

خنده اش گرفت. با خستگی گفت: چون معلوم نیست قبولم کنن ریسکشو بکنم بهرحال. شاید زد و قبولم نکردن تونستم برم سر درسم. خیلی ایده ی جالبیه!

=: برو خودتو مسخره کن. پاشو از اینجا. برو تو آشپزخونه یه چیزی بخور. لاغر شدی. غذای درست حسابی نمی خوری. یه زن می خوای که به خورد و خوراکت رسیدگی کنه.

سری تکان داد. نخیر مرغ مامان یک پا داشت. پوزخندی زد و به آشپزخانه رفت. معده اش از گرسنگی میسوخت. یخچال را جستجو کرد. یک تکه کتلت که از روز قبل توی یخچال بود را برداشت. با پنیر روی نان گذاشت و مشغول خوردن شد.

مامان وارد شد و پرسید: کتلت؟ اول صبحی معدت قبول می کنه؟ همین کارا رو می کنی که این شکلی شدی.

از بالای لقمه نان به مامان نگاه کرد و به طنز پرسید: چه شکلی؟

=: یه نگاه تو آینه بکن. والا آدم وحشت می کنه.

صبحانه اش را تمام کرد. چون حوصله ی بحث بیشتر نداشت، گفت: میرم آرایشگاه.

=: خدا خیرت بده. دو کیلو وزن کم می کنی به نظرم.

کلافه از در بیرون رفت. سوز سردی به صورتش خورد. چهره در هم کشید و راه افتاد. تا سر خیابان راهی نبود. وارد آرایشگاهی شد که از بچگی مشتریش بود. اینجا را دوست داشت. بوی خاطره هایش را میداد.

با لبخند گفت: سلام آقارضا.

آقارضا سر برداشت و متعجب گفت: سلام به روی ماهت پسرجان. وسط ترم اینجا چکار می کنی؟ خیره ان شاءالله.

روی صندلی انتظار نشست تا کار آقارضا تمام شود. متفکرانه گفت: ان شاءالله خیره.

و دوباره غم عالم به دلش ریخت. این چه بازی ای بود آخه!

جلوی آینه دستی به صورت براقش کشید. پول آقارضا را حساب کرد و بیرون آمد.

توی خانه مامان و مهین کارگرشان همچنان در تدارک عصرانه ای بودند که برای خانواده ی دکترالوندی در نظر داشتند.

قبل از این که مامان قیافه اش را ببیند و اظهار نظری درباره ی چهره ی تازه اصلاح شده اش بکند از پله ها بالا رفت. در همان حال بلند گفت: من میرم بخوابم. برای نهار بیدارم نکنین. خیلی کمبود خواب دارم.

مامان از توی آشپزخانه گفت: ساعت چارونیم مهمونا میان. اگه لطف کنی بیای پایین ممنون میشم.

جوابی به لحن پرطعنه ی مامان نداد. همه ی مخالفتهایش به کنار، سلیقه ی مامان به کنار. به تعارف گفته بود من سلیقه ی شما رو دربست قبول دارم، اما مطمئن بود که دختری که مامان انتخاب کند نمی پسندد.

اخلاقی که مامان می پسندید خیلی ملیح تر و لطیف تر از آن بود که او خوشش میامد. قیافه هم... مامان عاشق بور چشم آبی بود و نجات عاشق سبزه ی تند!

از آنها که خودشان خوشرنگ هستند. نه به ضرب آفتاب و سولاریوم و کرم و این حرفها... کاری به مد نداشت. یک رنگ تیره ی شرقی را می پسندید. نه سیاه پوست. مثل... مثل... همان دختری که دیشب توی قطار بود. بیشتر از همه رنگ دستشهایش را به خاطر داشت که دور لیوان کاغذی حلقه کرده بود و چشمهای مشکی جذابش!

اگر اینقدر بی اعصاب و گرفتار نبود شاید چند دقیقه ای صبر می کرد بلکه شانس آشنایی با او را بیابد. اما اصلاً موقعیتش را نداشت. از آنها هم نبود که بدون بهانه با هر دختری گپ بزند. فرهاد همیشه غر میزد که خیلی خشک و از خودراضی است. ولی موضوع این نبود. شاید هم بود...

شانه ای بالا انداخت و دست از دختر دیشبی برداشت. دوش گرفت، لباس پوشید و زیر لحاف گرمش خزید. با لذت چشمهایش را بست و افکارش را بیرون ریخت تا راحت بخوابد.

با سر و صدای حضور مهمانها از خواب پرید. نفس پرحرصی کشید و سعی کرد دوباره بخوابد اما نمیشد. لب تخت نشست و سرش را بین دستهایش گرفت. فایده ای نداشت. اینطوری هیچی درست نمیشد. آمده بود که خودش همه چیز را تمام کند دیگر. پس سنگر گرفتن توی اتاق دلیلی نداشت. باید خودش می رفت و حرف آخرش را به خانواده ی دکترالوندی میزد. این درست بود. و الا مامان هرگز دست برنمی داشت. یک لباس مرتب، قیافه ی مطمئن و تیر خلاص!

شلوار کتان قهوه ای با پولور سفید ظریفش را پوشید. پولورش را خیلی دوست داشت ولی چون زود کثیف میشد و شستنش هم ظرافت می خواست آن را با خودش به اصفهان نمی برد. آستینهایش را کمی بالا زد. جلوی آینه دستی به موهای تازه کوتاه شده اش کشید. جوراب، دمپاییهای چرم قهوه ای و بالاخره وقتش بود که با اقتدار از پله ها پایین برود.

 

بلوط با کنجکاوی از ماشین پیاده شد. نما زیبا بود. دستی به سنگهای تراش خورده کشید و نگاهش روی طاقی در ماند تا در باز شد و به دنبال خانواده وارد شد. باغچه های دایره دایره ی زیبا و با درختهای پاییزی با سنگچین و آجرچینهای دیدنی را از نظر گذراند تا به ساختمان رسید. خیلی بزرگ نبود. اقلاً آن عمارتی که در تصورش بود نبود. اما خیلی زیبا بود. ستونها و طاقیها و بالکنها... دلش می خواست مدت بیشتری به تماشا بایستد.

عقب رفت و با دقت مشغول بررسی بنا شد. صدای سولماز را شنید که به کسی می گفت: بلوط معماری می خونه. وقتی بهش گفتم خونتون خیلی خوشگله کلی کنجکاو شد که بیاد ببینه.

=: ای جانم. خوش اومدی بلوط جان.

و همزمان جلو آمد و در آغوشش گرفت. پروانه خانم این بود؟ او را که می شناخت! هزار بار دیده بود. حتی دخترهایش را هم می شناخت. فقط اسمشان را نمی دانست. هیچوقت هم کنجکاو نشده بود بپرسد.

به دنبال بقیه وارد خانه شد. هال و پذیرایی سر هم با پله های دوار زیبا و چلچراغهای چشم نواز... مثل توی فیلمها بود. رو به راه پله نشست و با لذت مشغول تماشای اطراف شد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 آبان 1395 توسط شاذه

سلاممم
اینم قسمت دومش. ترسیدم یه جا ارسالش نکنه.
دعا کنین مهمونی فردام آسون و خوب برگزار بشه و بتونم زود قسمت بعدی رو بنویسم.


نجات از روی کاغذهایش سر برداشت. کش و قوسی رفت و خمیازه ای کشید. فرهاد با حوله ای دور گردنش شسته رفته و براق از دستشویی بیرون آمد. نگاهی به او انداخت و گفت: قیافشو! شکل جنگلیا شدی.

_: انسان متمدن! تو فقط قیافه و پاس شدن برات مهمه. ولی من دلم می خواد این ترم هرطوری هست پوز این کاظمی رو بزنم و اول بشم.

فرهاد با چانه اش به گوشی موبایلی که به خاطر ویبره داشت روی زمین دور خودش می چرخید اشاره کرد و گفت: تلفن.

نجات آهی کشید. گوشی را برداشت و گفت: سلام مامان جان.

=: سلام بر شازده داماد خودم. خوبی مادر؟

دستی به ریش دو سه سانتیمتری اش کشید و گفت: خوبم شکر خدا. شما خوبین؟ بابا، دخترا؟ همه خوبن؟

=: خوبیم. یه نفر دیگه هم هست که باید احوالشو بپرسی!

_: کی؟

=: دکتر الوندی رو می شناسی؟

_: کلینیک فجر؟

=: ها... تو مهمونیا هم حتماً دیدیشون. مرد محترمیه.

_: بله دیدم. چطور؟

=: دخترشو دیدی؟

_: دختر داره؟

=: سه تا. کوچیکیش اسمش بلوطه.

ابروهایش بالا رفت. سر برداشت و به بشقاب پر از بلوط روی میز نگاه کرد. پرسید: خوردنیه؟

=: نخیر گرفتنیه! رفتیم خواستگاریش.

سیخ نشست و پرسید: جانم؟! برای کی اون وقت؟

=: من چند تا پسر دارم که براشون برم خواستگاری؟

_: مادر من یعنی قبل از این که به من بگین رفتین؟

=: درست و حسابی که نرفتیم. فقط حرفشو زدیم. پنج شنبه هم دعوتشون کردم عصر بیان دور هم باشیم. می دونم نمی تونی بیای. چند تا عکس ازشون می گیرم برات می فرستم باهاشون آشنا بشی. تعطیلات که اومدی میریم خواستگاری ان شاءالله.

_: صبر کن مامان جان. پیاده شو باهم بریم. یعنی چی که حرفشو زدین؟

=: اوا! هفته پیش باهات حرف زدم. پرسیدم ازت اگه کسی رو بپسندم قبول داری، گفتی من نظر شما رو دربست قبول دارم. منم دیدم اینجوریه گذاشتم الان بگم که برات سورپریز باشه.

حیرتزده چشمهایش را گرد کرد. بعد از چند لحظه گفت: مامان من فکر نمی کردم منظورتون برای الان باشه! بعد بدون این که بهم بگین!!!! یعنی چی مامان؟؟؟ من هنوز درس دارم. کار دارم. سربازی...

=: اوووه! چقدر بهانه میاری! نگفتم که الان! حالا کو تا باهم آشنا بشین؟ بپسندی دیگه حله. همه ی بهانه هات دود میشن میرن هوا.

گیج شده بود. او چه می گفت مامان چه فکر می کرد! نفهمید سر و ته مکالمه را چطور بهم آورد و قطع کرد.

فرهاد روبرویش نشسته بود و می خندید: می بینم که... آشی برات پختن اساسی!

_: هیچی نگو فرهاد! هیچی نگو دارم خل میشم. اینترنت داری؟ باید یه بلیت بگیرم. قبل از پنجشنبه عصر باید برسم کرمون و این دیگ آش رو بریزمش دور.

=: حیفه. بیارش برای ما. آش مامانت باید خوشمزه باشه.

دستی به پیشانیش کشید و کلافه گفت: خعیلی خوشمزه. اسمش بلوطه! باورت میشه؟

فرهاد یک دانه ی بلوط را از توی بشقاب برداشت. پوست شکفته اش را باز کرد و گفت: آش بلوط؟ نباید بد باشه.

_: اسم دختره بلوطه. مردم دیوانه ان!

فرهاد با دقت دانه ی بلوط را جوید و گفت: خوشمزه اس.

_: فرهاد مسخره بازی نکن. یه کم اینترنت بده.

فرهاد گوشی اش را روشن کرد و پرسید: یه بشقاب بسه؟ به شرطی که تو هم اون بشقاب آشتو بهم بدی.

_: تمامش مال تو. من نمی فهمم چی فکر کردن که بی خبر من پا شدن رفتن خواستگاری!!! واقعاً چی فکر کردن؟ مگه عصر حجره؟ ای خدا بلیت باشه. خواهش می کنم.

چشم به صفحه ی در حال لود شدن لپ تاپ دوخته بود و استغاثه می کرد. در همان حال دست برد. دو سه بلوط هم برداشت و مشغول خوردن شد. گرسنه اش بود. در ذهنش مشغول حساب و کتاب شد که برای شام چقدر می تواند خرج کند. آیا با چند دانه بلوط سیر میشد؟ بلوطها هدیه ی مرد صاحبخانه شان بود. از باغشان آورده بود.

_: هی یه دونه بلیت برای چهارشنبه شب! خدایا شکرت.

کف دستش را به نشانه ی موفقیت به دست فرهاد کوبید و دوباره مشغول استغاثه شد: خدایا به موقع برسم. بی دردسر تمومش کنم. خدایا من الان نمی تونم. خواهش می کنم. ای خدا! اصلاً این دکتر الوندی مگه بچه داره؟! بلوط! مسخره!

بلیت را خرید و یک بلوط دیگر خورد. دوباره سر درسش برگشت و مشغول زیر و رو کردن برگه ها شد.

پنج شنبه صبح توی ایستگاه کرمان از قطار پیاده شد. لباسش هنوز بوی قهوه میداد. دخترک بی حواس زد و آن همه قهوه را روی لباسش ریخت. پوستش کمی سوخته بود. اعصاب هم نداشت. حتی صبر نکرد تا عذرخواهیهای دستپاچه ی او را بشنود. به کوپه برگشته بود ولی از عصبانیت و نگرانی تا صبح نتوانسته بود بخوابد. حالا رسیده بود و امیدوار بود دیر نرسیده باشد.


ای بابا! دکترالوندی اینجا چکار می کرد؟! نفسش را پف کرد و رویش را برگرداند. امیدوار بود دکتر او را ندیده باشد. با احتیاط راهش را کج کرد و از در بیرون رفت و دختری که خودش را در آغوش پدرش انداخت را ندید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1395 توسط شاذه

سلام سلام سلام
خوبین ان شاءالله؟
منم خوبم شکر خدا
اینم از قصه ی جدید. درباره ی اسمش مطمئن نیستم. شاید وسطش عوض بشه. امیدوارم دوستش داشته باشین و همراهم باشین

رفیق راه

 

=: بلوط؟ بلوط تلفن. گوشیت چرا خاموشه؟

آهی کشید و دل از تماشای آسمان رنگین دم غروب گرفت. کش موی شل شده اش را باز کرد و در حالی که دوباره میبست گفت: شارژ نداشت. الان میام.

کتابش را از روی پایش زمین گذاشت و با ناله ای برخاست. دو ساعتی بود که به اتاقک بالای پله ها رفته بود که درس بخواند.

پله های موکت شده را آرام پایین آمد. وسط راه پله دستش را به لبه ی سقف گرفت و پرسید: کیه؟

خاله مهرو که در واقع زن داییش بود، گفت: مامانت.

پایین آمد.  میز تلفن همان توی راهرو پای راه پله بود. گوشی را برداشت. دلتنگ بود. دلخور بود. کمی سرما خورده و بی حوصله بود.

+: سلام.

=: سلام مادر. کجایی؟ گوشیت از ظهر خاموشه.

+: شارژش تموم شد. یکی دو ساعته رسیدم. یادم رفت بزنمش به شارژ. تو کیفم مونده.

=: خوبی؟ همه چی مرتبه؟

سرش را به عقب تکیه داد. سنگین شده بود. اما گفت: خوبم. همه چی خوبه.

=: سر حال نیستی.

+: خسته ام.

=: امتحانای میان ترم تموم شد؟

+: فردا آخریشه.

=: وقتشه بیای خونه. خبرای داغ دارم.

از لحن مامان خوشش نیامد. با اخم پرسید: چه خبر؟

=: پروانه خانم رو می شناسی؟ زن علی آقا صفایی.

+: نه نمی شناسم.

=: حتماً می شناسی. مامان گلپر و گلبهار.

+: نمی شناسم.

=: یه پسرم دارن به اسم نجات. دانشجوی ارشد صنایع.

تا تهش را خواند. بی حوصله گفت: چه اسم مزخرفی!

=: وا! این چه طرز حرف زدنه؟! خیلی خونواده ی محترمین. پسرشونم آقا و مقبول. این اداها چیه؟

+: مامان ولم کن تو رو خدا! من تازه ترم یکم.

=: خیلی خب بابا تو هم! اینا هم که فردا نمی خوان تو رو ببرن! بیا فقط باهم آشنا بشین. نخواستی بگو نمی خوام.

+: من کلاً نمی خوام مامان. همین درسا و دلتنگی شماها از سرم زیادن. دیگه آدم جدید نمی خوام. تازه هیجده سالمه. بیخیالش بشین.

=: من هیجده سالگی بهار رو زاییدم. چی چی رو بی خیالش بشین؟ بیا خونواده شونو ببین. حتماً می شناسیشون. هزار بار دیدیشون. پروانه خانم میشه عمه ی اشرف دختر بلقیس خانم. شوهرشم میشه پسرعموی حاجی صفایی که عمده فروشی داره.

خنده اش گرفت. گفت: چه نشونی های دقیقی! ولی من نمی خوام.

=: بابات برات بلیت گرفته. قطار چهارشنبه شب. اتوبوسی هم نیست. قطار اصفهانه. راحت بخواب. گفت پی دی اف بلیتتو برات ایمیل کرده. پنج شنبه عصر مهمون پروانه خانمیم. باید باشی.

+: نمیام مامان جان. نمی خوام این پروانه خانمو ببینم. خسته ام. باور کن خسته ام. الان نمی تونم. اصلاً این چه مدل خواستگاریه که شما باید برین اونجا؟!

=: چه مدلی؟ طوریش نیست که. اون هفته دم عصر خبر کردن امدن با علی آقا اینجا. به اصطلاح مزه دهنی بفهمن. برای پنج شنبه هم دعوت کردن بریم بازدید که شما دو تا همدیگه رو ببینین. بعد اگه به جایی رسید درست گل و شیرینی بیارن و بیان خواستگاری. حالا تو بیا!

+: نمیام.

=: ای امان از دست تو. خیلی خب. بیا ما ببینیمت. والا دلم برات تنگ شده.

با بغض گفت: منم دلم براتون تنگ شده.

چند دقیقه دیگر هم حرف زد و بالاخره قطع کرد. آهی کشید و به برگهای سبز گلدانهای توی پله ها چشم دوخت. کش مویش را دوباره باز کرد، موهای نرمش را جلو ریخت و با دست شانه کرد. به پایینشان نگاه کرد. تا کمرش رسیده بودند. میان بغض لبخند زد. کش را دور مچش انداخت و از جا برخاست.

توی هال خانه بچه های دایی تلویزیون می دیدند. نیلوفر چنان غرق کارتون شده بود که هیچ توجهی به اطرافش نداشت. نرگس ولی هم با عروسکش بازی می کرد هم تماشا. حمید کوچولو هم نیمه خواب بود. خاله مهرو یک پتو رویش کشید و از بلوط پرسید: چیزی می خوری؟

+: خودم برمیدارم. چایی می خوری؟

=: بدی که می خورم. کیکم تو یخچال هست.

نرگس سر برداشت و گفت: من کیک می خوام.

بلوط لپ سرخش را کشید و به آشپزخانه رفت. با خاله مهرو و دایی عماد خیلی راحت بود. بچه ها را هم دوست داشت. ولی هیچ جا خانه خود آدم نمی شود! نمی دانست چهار سال را چطور سر کند.

تا چهارشنبه ده بار به پس دادن بلیت و نرفتن فکر کرد. حوصله ی بحث کردن با مامان را نداشت. می دانست روی این خواستگار کلید کرده و تا جواب نگیرد ول کن نیست. ولی اینقدر دلتنگ بود که چهارشنبه شب با دایی به ایستگاه قطار رفت و کمی بعد سوار شد.

در کوپه را که باز کرد پنج نفر با کنجکاوی نگاهش کردند. لبش را با زبان تر کرد و گفت: سلام.

قدمی تو گذاشت. اولین چیزی که حس کرد بوی عطر تند و ناخوشایندی بود که سردردش را تشدید کرد. آب دهانش را به سختی قورت داد و ساک کوچکش را زیر نیمکت هل داد. نگاه ناراحتی به قیافه های مختلف انداخت.

یک پیرزن که به سختی نفس می کشید و زیر لب ذکر می گفت. یک زن با دختر بچه ی لوسی که مدام نق میزد. دو زن میانسال که معلم به نظر می رسیدند و راجع به مدرسه حرف می زدند. همگی سلام کوتاهی در جواب او گفتند و به کار خودشان پرداختند. داشتند تختها را باز می کردند و برای خواب آماده می شدند.

پیرزن و دختر بچه روی تختهای پایین خوابیدند. البته دخترک همچنان داشت نق میزد و مادرش برایش دلیل می آورد و حرف میزد. دو زن معلم هم روی تختهای بالا همچنان مشغول بحث بودند.

ظاهراً حالا حالاها نمی توانست بخوابد. جای نشستن هم نبود. از کوپه بیرون آمد. به طرف رستوران رفت و یک فنجان قهوه گرفت. هنوز چند قدم نرفته بود که پایش به میزی گیر کرد و تقریباً توی بغل مردی که داشت از پشت میز بعدی بلند میشد افتاد. قهوه ی داغ هم روی هردویشان ریخت.

مرد هینی کشید. بلوط هم جیغ زد و میز را چنگ زد تا روی مرد نیفتد. مرد هم شانه های او را عقب داد و خودش مجبور شد دوباره بنشیند. با اخم بلوزش را از تنش فاصله داد و سعی کرد سوزشش را کم کند. همانطور که لکه های قهوه را بررسی می کرد، غرغرکنان پرسید: حواست کجاست؟

بلوط هم روبرویش نشست. پانچوی بافتنی اش را هوا داد تا خنک بشود. با صدایی گرفته و دستپاچه گفت: ببخشید. معذرت می خوام. نفهمیدم چی شد یه دفعه. ببخشید.

مرد پوف کلافه ای کشید و از جا برخاست و رفت. بلوط با نگاه بدرقه اش کرد. با آن سر و ریش نامرتب و شلوغ ظاهر دلچسبی نداشت. بلوط با خودش غر زد: همه رو برق می گیره ما رو چوب کبریت! این دیگه کی بود؟ الان به جای این باید یه جوون چشم آبی خوش قد و بالا بود و با یک نگاه عاشقم میشد. به جای این که بذاره بره وایمیستاد ببینه نسوخته باشم. بعدم تا صبح همین جا حرف می زدیم! وای که چقدر خوش می گذشت!

پوزخندی به افکار مضحکش زد. آهی کشید و از جا برخاست. قسمت نبود قهوه بخورد. بی حوصله به کوپه اش برگشت.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1395 توسط شاذه

سلام بر دوستان مهربانم
اینم تتمه ی داستان. می دونم باید خیلی بیشتر ادامه می دادم ولی اصلاً حسش نبود. شرمنده. ان شاءالله داستان بعدی خیلی بهتر در بیاد.
اصلاً باید همین جا تموم میشد. قسمت سی! برای گذر از سی!
اول داستان نوشته بودم تولدش بیست و چهارم، الان اصلاحش کردم بیست و هفتم.

ان شاءالله داستان بعدی زود می رسه. هرچند هنوز نمی دونم نوبت به کدوم یکی از سوژه های اخیرم برسه. اگه الهام بانویی که من می شناسم باشه، تمام سوژه های ردیف شده رو میذاره کنار و یه داستان دیگه می نویسه! این خط و اینم نشون :)


زیاده عرضی نیست. سلامت باشید و پویا و با دل خوشصبح روز بعد مرجان زنگ زد. برای شایسته و دخترها از آرایشگاه وقت گرفته بود. هرمز هم وسایلش را جمع کرد. پسرخاله اش دعوتش کرده بود شمال.

+: دارم از حسودی می ترکم. اینقدر دلم می خواست به جای عروسی بیام شمال!

هرمز خندید. سر پا نشست و در حالی که بند کفش مردانه اش را می بست گفت: این سفر که نمیشه. ولی بذار بعد از عقد قول میدم ببرمت.

شایسته فروخورده خندید. حرفش را جدی نگرفت. فرشید هم خیلی قول سفر داده بود ولی یک شمال دو سه روزه هم نرفته بودند.

هرمز برخاست. کتش را از شایسته گرفت و پرسید: بریم کرمون برنامه ی عقد رو بذاریم یا باشه با عروسی بعد از سالگرد مامان؟

شایسته با خنده پرسید: عروسی می خوام چکار سر پیری؟!

_: عمراً بذارم بدون لباس عروس بیای خونه ام.

+: من سی سالمه هرمز!

_: منم سی و هفت سالمه. خب که چی؟ دل دارم. دلم می خواد تو رو تو لباس عروس ببینم. نمیشه؟

شایسته با خجالت سر به زیر انداخت و زمزمه کرد: میشه.

_: متشکرم. ولی جوابمو ندادی. عقد قبلش باشه یا همون وقت عروسی؟

+: میشه عید که مامان اینا میان کرمون باشه. بقیه رو هم دعوت می کنم. عید باشه بیشتر می تونن بیان.

_: خوبه. موافقم. با اجازه. کاری چیزی شمال نداری؟

+: نه ممنون. به سلامت. خداحافظ.

هرمز بالاخره رفت و هنوز نرفته دلتنگی بزرگی بر جای گذاشت.

عروسی مرجان بر خلاف انتظارش خیلی خوش گذشت. بعد از سالها حس بدی نسبت به جشن عروسی نداشت. دخترهایش مثل فرشته ها زیبا شده بودند. دنباله ی دامن عروس را گرفته بودند و خیلی بهشان خوش می گذشت. شایسته هم دوستان قدیمی را بعد از مدتها دید. باهم عکس گرفتند و خیلی بهشان خوش گذشت.

هرمز جمعه شب از شمال برگشت. باهم به فرودگاه رفتند و با آخرین پرواز برگشتند. ساعت نزدیک دو بعد از نیمه شب بود که به خانه رسیدند.

از دو سه روز بعد مشغول تدارک برنامه های عقدشان شدند. سالگرد فوت مادر هرمز اواخر فروردین بود ولی اگر عروسی را بعد از آن می گرفتند بیشتر اقوام و دوستان شایسته نمی توانستند از تهران بیایند. پس هرمز رضایت داد که همان اواخر اسفند عروسی را هم بگیرند.

با این حال به احترام هرمز مجلس کوچکی تدارک دیدند که فقط اقوام و دوستان نزدیک را دعوت کردند. فریبا و آمنه مدیریت جشن را به عهده گرفته بودند و از هیچ تلاشی فروگزار نمی کردند.

هرمز دست در دست نوعروسش با لبخندی عریض وارد مجلس شد. زیر لب غر زد: پاشنه هات خیلی بلنده. من کوچولو شدم.

شایسته با لبخندی که در جواب مهمانها بر لب داشت، زمزمه کرد: هنوز از من بلندتری.

_: دو سه سانت که قابلی نیست. بریم از این طرف. آمنه میگه کیک ببریم.

شمیم و شبنم با ذوق و شوق با لباسهای عروس درست شبیه مادرشان پشت سرشان می آمدند. یک دور عروس و داماد کیک بریدند، یک بار هم دخترها.

شام خیلی زود سرو شد. بعد از شام فریبا با کلی سر و صدا توجه همه را جلب کرد. آمنه با یک کیک دیگر وارد شد. دوباره روی سر عروس و داماد گل و سکه و نقل ریختند. کیک را وسط گذاشتند و مشغول روشن کردن شمعهایش شدند.

شایسته دستهایش را روی دهانش گذاشت و با هیجان گفت: یادم رفته بود تولدمه! اینقدر کار داشتیم که... اصلاً یادم نبود امروز بیست و هفتمه!

آهنگ تولدت مبارک از بلندگوها پخش شد. مهمانهای هیجان زده از این سورپرایز با خوشحالی جلو آمدند و دوباره تبریک گفتند.

هرمز نوعروسش را در آغوش گرفت. از صمیم قلب سی سالگی اش را به او تبریک گفت و لب بر لبش گذاشت.

تمام شد

شاذه

22 مهر 1395

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 مهر 1395 توسط شاذه

سلام به روی ماه دوستان جان
عزاداریهاتون قبول باشه ان شاءالله

این روزا اصلاً دست و دلم به نوشتن نمی رفت. معذرت می خوام. امروز بعد از مدتها امدم سراغ کامپیوتر، دستی به سر و گوشش کشیدم و نشستم به نوشتن. حسش نبود. فکر کنم باید یه داستان تازه شروع کنم که سر حال بیام و تخت گاز تا آخرش برم. این یکی خیلی طول کشیده. البته نصفه نمیذارمش. تمام سعیم رو می کنم که خوب تمومش کنم.

دوستان دلشون می خواست راه همراهی رو ادامه بدم. خیلی درباره اش فکر کردم. ولی حقیقتاً نمی تونم. به نظر من قصه اش تموم شد. سها و هورام همراه شدن. یه عاشقانه ی کوتاه بود. مثل بیشتر قصه هام. قسمت دو مسلماً خوب در نمیاد. مثل آقای رئیس که قسمت دومش رو اصلاً دوست ندارم.

پریروز بعد از روضه یه خانمی بغلم کرد و با هیجان گفت خیلی دوستت دارم! متعجب گفتم ولی من شما رو نمی شناسم! گفت ولی من خیلی خوب می شناسمت. عاشق خودت و قصه هاتم.
حس قشنگی بود. دوست جدیدم از آشناییت خوشحالم تازه مامانش معلم کلاس دومم بودن. دوسشون دارمیه پست کوتاه تقدیم به دوست جدیدم. ان شاءالله برای قسمت بعدی زود میام. یه کم نقد کنین. انرژی بدین لطفاً

وارد خانه که شدند مامان بیدار شده بود. چای را آماده و پذیرایی چیده بود. با خوشحالی به استقبالشان آمد و دخترها را در آغوش کشید. با کنجکاوی هرمز را بررسی کرد و خیلی رسمی خوشامد گفت و تشکر کرد.

هرمز هم خجولانه خندید و از این که بی موقع مزاحم شده است عذرخواهی کرد. بعد برگشت و از شایسته پرسید: چمدونا رو کجا بذارم؟

شایسته اولین در را باز کرد و گفت: اتاق کیوان اینجایه. بعدی هم اتاق منه.

هرمز سری تکان داد. چمدان خودش را توی اتاق کیوان برد و چمدان دخترها را دم در اتاقشان گذاشت. بعد برگشت و در جمع خانوادگیشان نشست. مامان چای ریخته بود و شایسته جلویش کیک گرفت.

دخترها جیغ جیغ کنان از خانه ی هیجان انگیز عموهرمز تعریف می کردند که تاب و سرسره داشت، آپارتمان هم نبود و می توانستند هرچقدر که می خواهند بالا و پایین بپرند. تازه عموهرمز خیلی مهربان بود و کلی برایشان مهمان دعوت کرده بود.

مامان با لبخندی رضایتمند چشم به دهان دخترها دوخته بود و گاه گاه نیم نگاهی به هرمز می انداخت و با اشاره ی کوتاهی تشکر می کرد.

هرمز لبخندی گوشه ی لبش داشت. آرام چای می نوشید و با بابا حرف میزد. شایسته سر به زیر انداخته و فکر می کرد. احساس آرامش عجیبی می کرد. آرامشی که کنار فرشید هیچوقت احساسش نکرده بود. کنار او همیشه مضطرب بود که مبادا کار بدی بکند. ولی کنار هرمز... به خودش تشر زد که دست از مقایسه بردارد.

از جا برخاست. بچه ها را برد و برای خواب آماده شان کرد. کم کم بقیه هم بلند شدند. هرمز هم برای استراحت به اتاق کیوان رفت.

همه خوابیدند. شایسته دور و بر را مثل یک ماشین مرتب کرد. بعد به اتاق پذیرایی رفت. روی آخرین مبل نشست و غرق فکر به تاریکی چشم دوخت.

هرمز ساعتی خوابید. با خواب پریشانی از خواب پرید. نمی دانست می تواند از اتاق بیرون برود یا نه. کاش به هتل رفته بود. خانه ی مردم احساس راحتی نمی کرد. مردم؟ این مردم قرار بود به زودی نزدیکترین اقوامش باشند! به زودی؟ اگر شایسته با آن همه تردیدهایش باز ساز تازه ای نزند.

آهی کشید. بی حوصله برخاست. آیا شایسته خوابیده بود یا بازهم می ترسید؟

از اتاق بیرون آمد. به طرف آشپزخانه رفت. شایسته از جا برخاست و جلو رفت. زمزمه کرد: آب می خواین؟

هرمز تکانی خورد. برگشت و آرام لب زد: چرا نخوابیدی؟ فکر کردم بچه ها پیشت باشن دیگه آرومی.

شایسته به آشپزخانه رفت. توی تاریکی یک لیوان جلوی آبریز یخچال گرفت و گفت: نمی ترسم. فکر و خیال نمیذاره بخوابم.

لیوان به طرف هرمز گرفت و افزود: همه چی خوبتر از اونه که واقعیت داشته باشه.

هرمز جرعه ای نوشید. از بالای لیوان به او نگاه کرد و با نگاهی خندان گفت: چه کم توقعی! یعنی یه وکیل معمولی با درآمد خیلی معمولی، خوبتر از اونه که واقعیت داشته باشه؟

شایسته سری تکان داد و زمزمه کرد: هیچوقت توقع زیادی از زندگی نداشتم.

_: هیچوقت به خودت حق ندادی که توقعی داشته باشی.

+: می خوای بخوابی؟

_: اصراری ندارم.

+: بریم بیرون؟ اینجا نمی تونم حرف بزنم.

_: میرم آماده شم.

شایسته نفس عمیقی کشید و سرش را به تأیید تکان داد. خودش هم به اتاقش رفت و آماده شد. بی سروصدا وارد اتاق مامان و بابا شد. خواب بودند. سوئیچ را از روی میز آینه برداشت.

بابا چشم بسته پرسید: شایی؟ جایی میری؟

نفسش بیخ گلویش ماند. به زحمت رهایش کرد و زمزمه کرد: خوابم نمی بره.

=: زیاد طولش نده.

+: چشم.

بیرون که آمد نفسش را تازه کرد. چرا یادش رفته بود که خواب بابا خیلی سبک است؟!

بدون حرف تا پارکینگ رفتند. امیدوار بود کسی از همسایه ها آنها را نبیند. ماشین را بیرون زد و پیاده شد در را ببندد. هرمز تنش را پشت فرمان کشید. وقتی شایسته برگشت گفت: بشین کنار اینقدر داری می لرزی که می ترسم تصادف کنی. چرا مثل دزدا دستپاچه ای؟

+: می ترسم یکی از همسایه ها ما رو ببینه.

_: خب ببینه. به کسی ربطی نداره. بچه که نیستی. یه کاری نکن مجبور بشیم مثل کیوان بدو بدو بریم محضر. بذار همه چی رو اصولش پیش بره.

شایسته نگاهی به ساعت بند فلزی پشت دستش انداخت و با ناراحتی پرسید: اصولش اینه که ساعت دو بعد از نصف شب بریم بیرون؟

هرمز خندید و سر تکان داد. گفت: خیلی رو داری به خدا! من گفتم بریم بیرون یا تو؟ به خاطر خودت میگم عزیز من. والا برای منِ تنهای مجرد از هفت دولت آزاد، هیچ فرقی نمی کنه که چه جوری ازدواج کنم. حتی دیروز که بابا زنگ زدم که درباره ی تو بهش بگم پرسید عقدم بستین یا نه؟

شایسته با ناراحتی گفت: تو پسرشی! یعنی اصلاً براش مهم نیست؟

_: شایسته من پسرشم. ولی همیشه تنها زندگی کردم و رو پای خودم بودم. همیشه برای خواهر برادرام و حتی مادرم پدر بودم. اون قدری که به من نزدیکن به بابا نیستن. بابا بهم اعتماد داره.

+: تو پدر خیلی خوبی هستی. همینه که نگرانم می کنه. اگه یه روز ما رو نخوای، بعد از این که بهت عادت کردیم...

_: وای شایسته یعنی من اینقدر دمدی مزاج و بی ثبات به نظر می رسم؟؟؟

+: نه ولی خیلی سریع تصمیم گرفتی.

_: بهت گفتم که این داستان مال خیلی وقت پیشه و همیشه گوشه چشمی بهت داشتم. ولی هیچوقت موقعیتی پیش نیومده بود. از اون گذشته فکر نمی کردم بتونی با مامان زندگی کنی.

+: اگه من اونی که فکر می کنی نباشم چی؟

_: تو اونی که من فکر می کردم نیستی. اون شخصیت محکم و دست نیافتنی واقعاً برای من فانتزی بود. خودخواهیه ولی خوشحالم که بهم احتیاج داری. چون منم همینقدر بهت محتاجم. به بودنت، به همراهیت، به بچه ها. برای این که احساس کنم منم مثل بقیه یه خونواده دارم.

شایسته با لبخندی رویایی نگاهش کرد. بعد از چند لحظه کم کم لبخندش محو شد. متفکرانه پرسید: می تونم بازم کار کنم؟

هرمز شانه ای بالا انداخت و گفت: کارت به خودت مربوطه. من نیاز مالیت رو تا هرجا که بتونم برطرف می کنم. ولی اگر احساس می کنی از نظر روانی بهش احتیاج داری چرا که نه؟ مهم اینه که حالت خوب باشه و راضی باشی.

+: وقتی میگم خوبتر از اونی که واقعیت داشته باشی میگی نه.

_: ای خدا! باز یکی بیاد اشکای اینو جمع کنه. ببین من حرفمو پس می گیرم. اون شخصیت محکم و دست نیافتنی خیلی هم خوبه! بسه دیگه!

شایسته تند تند اشکهایش را پاک کرد و گفت: گریه نمی کنم. دیگه نه. قول میدم.

هرمز سری تکان داد و گفت: خوبه.

کمی بعد به خانه برگشتند. این بار هر دو خیلی آرام خوابیدند.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 مهر 1395 توسط شاذه
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

آمار سایت


قالب وبلاگ