تبلیغات
ماه نو
 
ماه نو
سه شنبه 22 اسفند 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلاممم
نزنین بچه زدن نداره خیلی دلم می خواست این قصه بامزه تر پیش بره و سر صبر تموم بشه خب نشد. اگه خدا بخواد مسافر مشهدم و دیگه کلاً ذهن و فکر همکاری نمی کنه. عوضش سعی می کنم چشم و گوشمو باز کنم و سوغاتی براتون چند تا سوژه ی ناب پیدا کنم


در طول راه برگشتن از دانشگاه به این فکر می کردم که چطور باید به آقاجون بگویم. ماجرایی که دیشب اینقدر ساده به نظر می رسید الان حسابی سخت شده بود. من نه با پدر خودم حرف زده بودم و نه دایی پیمان. حالا باید به آقاجون می گفتم؟ درستش این بود؟ اصلاً چه کاری درست بود؟

اصلاً امروز که جمعه بود. لابد همه آنجا دور هم هستند و نمی شود حرف خصوصی زد.

سرم را بین دستهایم گرفتم. اینقدر فکر کرده بودم که درد می کرد. یک ناله ای وسط فکرها پرسید: کادو تولد ایلای چی شد؟

کم مانده بود سر کوچه بنشینم و زار بزنم. حالا باید چکار می کردم؟ تا جلوی واحد آقاجون مشغول راز و نیاز با خدا بودم و التماس می کردم که همه چیز خوب پیش برود.

در همیشه نیمه باز را کامل باز کردم و بی سر و صدا وارد شدم. کفشهایم را در آوردم. آب دهانم را قورت دادم و رو به آقاجون و خانم جون سلام کردم.

خانم جون از بالای عینکش نگاهم کرد و جوابم را داد. آقاجون هم با کمی اخم و طعنه گفت: علیک سلام. چه عجب از این طرفا؟

متعجب و ترسیده پرسیدم: طوری شده؟

=: تو نمی خوای این دختره رو عقد کنی؟ تا کی می خواین اینجوری بچرخین؟

نفهمیدم از چه حرف می زند. با تردید پرسیدم: بله آقاجون؟

=: بله و زهر چغوک! تو مگه ایلای رو نمی خوای؟ عقدش کن قال قضیه رو بکن دیگه. این موش و گربه بازیا چیه؟

چند بار پلک زدم و فکر کردم: یعنی باد به گوششون رسونده که شبا ایلای میاد پیشم؟؟؟

چون جوابی ندادم آقاجون نرمتر شد و آرام توضیح داد: قدش بلند شده. کسی کاری نداره چند سالشه. میان خواستگاری. تو که خوش نداری اسم یکی دیگه بیاد روش.

با ناراحتی گفتم: ولی ایلای زن منه.

تا حالا این را جلویشان نگفته بودم. اصلاً نمی دانستم از ماجرای صیغه خبر دارند یا نه. ولی بهرحال آقاجون توجهی نکرد و تند گفت: خیلی خب. کسی حرفی نداره. عقدش کن رسمیش کن. محضری شناسنامه ای.

خانم جون با ناراحتی گفت: ایلای فقط چارده سالشه.

من هم بالاخره از شوک در آمدم و توانستم بنشینم. با ناراحتی گفتم: شناسنامه تا پونزده سالگی برگه دوم نداره. الان بخوام عقدش کنم باید برم دادگاه گواهی رشد بگیرم.

=: خب برو بگیر.

خانم جون دوباره دخالت کرد و گفت: آقا خودشم بچه یه. ای جوجه رو چه به زن گرفتن؟

خنده ام گرفت و با مهربانی گفتم: جوجه؟ با این قد و هیکل؟

بعد رو به آقاجون کردم و گفتم: من که از خدامه برم دنبال کارش. انشاءالله بعد از عید. الان انبارگردانی داریم دایی ایمان امون نمیده سرمو بخارونم.

=: دایی ایمان با من. برای دادگاه و اینا هم هرکاری بتونم می کنم. شب عیدی قال قضیه رو بکن تمومش کن.

خانم جون باز با ناراحتی گفت: آخه عقد ببندن که دیگه ایلای نمی تونه بره مدرسه!

=: این مدرسه های غیرانتفایی که این حرفا رو ندارن. پول بگیرن بچه نود هشت ساله رو هم راه میدن، چه برسه عقد بسته! می خوای بری مدرسه؟

خانم جون با عشوه چهره درهم کشید و گفت: وا! من که نود هشت سالم نیست.

آقاجون دستی توی هوا تکان داد و گفت: خیلی کمترم نیست.

=: از خداتم باشه.

بحث خنده دارشان با ورود خاله مهدیه و شوهرش قطع شد. من هم آرام برخاستم و گفتم: با اجازه من یه سر میرم بالا برمی گردم.

پله ها را دو تا یکی بالا رفتم. از شدت هیجان صدای ضربان قلبم را توی گوشهایم می شنیدم. کلید را توی قفل انداختم. دستم می لرزید. جا نمی رفت و باز نمیشد.

چند لحظه بعد کیهان در را باز کرد و متعجب پرسید: سلام. چکار داری می کنی؟

کلید را رها کردم و در حالی که با عجله از کنارش رد می شدم، جواب سلامش را توی هوا پرت کردم.

کلید را از جا در آورد و روی میز هال انداخت. خودش هم بیرون رفت. در اتاقم را باز کردم. ایلای هنوز خوابیده بود. نفس نفس زنان وارد شدم و آرام در را بستم.

_: عروس خانم؟ نمی خوای بیدار شی؟

غلتی زد و خواب آلوده پرسید: چی شده؟

سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد. موهای پریشان و چشمهای خمارش دیوانه ام می کرد. فکر این که به زودی تمام و کمال مال خودم میشد، لبخند عریضی به لبهایم نشاند.

کنارش نشستم. نشست و سرش را روی شانه ام گذاشت. خواب آلوده پرسید: آقاجون موافقت کرد؟ ناراحت نشد؟

خندان ماجرا را تعریف کردم. کلی خندید و هیجان زده شد. صد بار سر و رویم را بوسید و بوسیدمش.

+: یعنی حالا عروسی می کنیم؟ میریم خونه ی خودمون؟ من که آشپزی بلد نیستم!

_: نه بابا خونه ی خودمون کجا بوده؟ من پول دارم جایی رو اجاره کنم؟ فقط عقدمون رسمی میشه.

متعجب نگاهی به دور اتاقم انداخت و پرسید: بعد چه فرقی با الان می کنه؟

_: مثلاً می تونیم بریم مسافرت.

با تردید پرسید: پول داری که بریم؟

_: به قدر مسافرت دارم به قدر خونه اجاره کردن نه.

دستهایش را دور گردنم حلقه کرد و گفت: آخ جون بریم مسافرت. عروسی نکنیم. من تنها بمونم تو خونه می ترسم.

 

 

آقاجون خودش پیگیر کارهایمان شد. از دادگاه و گواهی رشد گرفته تا آزمایش و محضر و بالاخره عقد و ازدواج. روز بیست و هفت اسفند عقدمان محضری شد و روز عید نوروز هم جشن ساده ای توی حیاط خانه گرفتیم. از همه اقوام دعوت کردیم که برای نوروز که به دیدن آقاجون و خانم جون می آیند در جشن ما هم شرکت کنند.

از صبح تا شب همه می آمدند و می رفتند. ایلای در لباس پرنسسی زیبایش می درخشید. هرچند دم آخر تغییر عقیده داده بود و برخلاف همیشه که زرد را انتخاب می کرد این بار فیروزه ای پوشیده بود. توی گاراژ پرده زده بودیم و آقایان برای دیدن آقاجون بالا می رفتند. زنانه هم توی حیاط بودند. دو سه باری به عنوان داماد کنار ایلای دور حیاط چرخیدم و دوباره برگشتم بالا.

خوشمزه ترین قسمت ماجرا دریافت هدایا آن هم بیشتر نقدی بود که خیلی به جانمان چسبید. بهترین هدیه هم سفر کیش از طرف خانم جون و آقاجون بود که روز دوم فروردین رفتیم و بچه شیر افریقایی بالاخره مال خودم شد.

تمام شد

22/12/96

ساعت 8:40 شب

شاذّه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 اسفند 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام دوست جونام
عیدتون مبارک
ببخشید که نگرانتون کردم. اصلاً حواسم نبود که بیام حداقل خبری بدم. هی سعی می کردم یه پست بنویسم اما الهام پاک گذاشته رفته. از جزایر قناری بیرونه، غلط نکنم پا شده رفته فضا، راداراشم قطع شده
خلاصه با کلی توپ و تشر این پست آماده شد. امشب آقای همسر مهمون داره. از صبح مشغول بودم. شام رو که دادم امدم پشت کامپیوتر و با ناامیدی شروع کردم نوشتن. خدایی شد که بالاخره نوشته شد الحمداللهیک پتو و بالش کف اتاقم انداختم و روی فرش دراز کشیدم. ایلای لب تخت نشست. دستهایم را زیر سرم بردم و به سقف چشم دوختم.

_: چراغ رو خاموش کن و بخواب.

+: زمین سفته.

_: من خوبم. بخواب.

+: خوابم نمی بره. 

_: ایلای من خسته ام. خوابم میاد.

سری تکان داد و قبول کرد. انتظار نداشتم به این راحتی راضی شود. از جا برخاست و چراغ را خاموش کرد. بعد پتو و بالش روی تخت را برداشت و روی زمین کنارم جا گرفت. سرش را روی بازویم گذاشت و چند دقیقه بعد خوابش برد.

گونه ام را روی موهایش کشیدم. بویش، مویش و صدای نفسش... آرامشی وصف نشدنی داشت.

 

صبح روز بعد وقتی بیدار شدم ایلای نبود. از اتاق بیرون رفتم و کمی دنبالش گشتم ولی واقعاً نبود. از مامان پرسیدم: ایلای رو ندیدین؟

مامان در حالی که با لاستیک سر شیشه ی آیلین درگیر بود گفت: چرا. صبح زود بیدار شد رفت. گفت تا کسی بیدار نشده میرم معلوم نشه اینجا بودم.

سری تکان دادم. قبول داشتم ولی دلم گرفت. صبحانه ای خوردم و سر کار رفتم.

با وجود تهدیدهای مامان باز هم ایلای آمد. هفته ای اقلاً سه شب پیشم بود و صبح خیلی زود برمی گشت. کاری به کارش نداشتم ولی به بودنش معتاد شده بودم.

شهرام هم بالاخره موفق شد که خواستگاری کند و بله را بگیرد. تا آخر تابستان رسماً نامزد شده بودند. دیگر نمیشد شهرام را از توی ساختمان جمع کرد. همیشه آن طرفها ولو بود. گرچه نامزدی اش به جای دو سال نزدیک پنج سال طول کشید. آه نکشیده بودم ولی دلم برایش می سوخت که هربار به بهانه ای عروسیش عقب می افتاد.

قبول شدن دانشگاه اگرچه کمی آسودگی بابت معافی موقت و این که مجبور نیستم دوباره کنکور بدهم به همراه داشت، اما درس خواندنش چندان هم ساده نبود. مخصوصاً که توی داروخانه ی دایی ایمان هم حسابی جا افتاده بودم و دلم نمی خواست کاری که بهرحال کمی حقوق هم داشت را رها کنم. این بود که اگر ایلای شبها هم نمی آمد کلاً نمی توانستم ببینمش. بر خلاف ترسهای مامان دخترک اینقدر آرتیست بازی در می آورد که خیلی وقتها حتی پیمان هم نمی دانست که شب را توی اتاق خودش نیست =))))

حساب روزها و شب ها از دستم بیرون رفته بود. نزدیک چهار سال گذشت. اسفند که رسید حسابی درگیر بودیم. بالای کاغذ نوشتم 2/12

اخمی به صورتم نشاندم. یک کار واجب برای امروز داشتم. یادم نیامد. دایی ایمان جلو آمد و پرسید: همه رو نوشتی؟

بی حوصله گفتم: نه دایی تازه شروع کردم.

=: زود باش. زود باش.

از ذهنم گذشت: تولد ایلای!

وای... حتی هدیه هم نخریده بودم. چکار کنم؟

هیچ کار نکردم. تمام روز کار داشتیم. همه چی بهم ریخته بود. یک سری بار اشتباهی رسیده بود باید مرجوع می کردم. شرکت پخش قبول نمی کرد. انبار گردانی را شروع کرده بودیم و حسابها قاطی بود. می ترسیدم کسری داشته باشیم. دایی عصبانی بود. توی دانشگاه هم کلاس مهمی داشتم که نتوانستم بروم. نهار هم نتوانستم بخورم. نزدیک غروب یک نفر یک ظرف آلمینیومی چلوکباب جلویم گذاشت. بلعیدمش و اصلاً نفهمیدم خوب بود؟ بد بود؟

نزدیک نیمه شب هیکل خسته ام را به خانه رساندم. دایی در واحد روبرویی را باز کرد و من واحد خودمان... خسته تر از آن بودیم که حرفی به عنوان خداحافظی بزنیم.

 

+: سلام!

لب زدم: سلام.

ولی صدایم اینقدر بیجان بود که حتی خودم هم نشنیدم. به طرف حمام رفتم. نگاهی به ایلای که دنبالم می آمد انداختم و زمزمه کردم: یه دست لباس و حوله برای من بیار. یه لیوان کافی میکسم برام بذار تو اتاق. شیرینی چیزی هم اگه هست بذار.

زیر دوش یادم آمد که تولدش بود و من حتی یک تبریک خشک و خالی هم نگفته ام. لباس پوشیدم و بیرون رفتم. بوی قهوه توی اتاقم پیچیده بود. روی صندلی میز تحریرم ولو شدم و لیوانم را پیش کشیدم. جرعه ای نوشیدم. یک برش کیک چند طبقه ی خامه ای برایم گذاشته بود. خامه ی رویش آبی آسمانی بود.

کمی خوردم و پرسیدم: کیک تولدته؟

سری تکان داد و زمزمه کرد: یادت رفته بود؟

روی رختخواب وسط اتاق نشسته بود. فرفریهایش وحشیانه دورش رها شده بودند. یک تاپ شلوارک زرد نارنجی تنش بود.

_: جبران می کنم.

جواب نداد. دلگیر بود.

_: فردا جمعه است؟

سری به تأیید تکان داد.

_: اگه دایی ایمان اجازه بده نمیرم سر کار. فقط دو ساعت باید برم دانشگاه. زود میام.

شانه ای بالا انداخت.

_: هی خوشگله... کیکت خوشمزه است ها! کار دست کیه؟

با لحنی بی تفاوت گفت: مامان شهناز.

_: حالا چند ساله شدی؟

بینیش را چین داد و با ناراحتی پرسید: حتی نمی دونی چند ساله شدم؟

_: چرا می دونم. می خواستم ببینم وقتش شده بیام خواستگاری یا نه؟

اخم کرد و خوابید. پتو را روی سرش کشید و گفت: برو بابا. تو هزار سال دیگه هم نمیای خواستگاری. به تو که بد نمی گذره. منم که هربار باید یه کلک تازه سوار کنم که بتونم دو دقه ببینمت.

_: فردا به آقاجون میگم.

از زیر پتو پرسید: چی میگی؟

_: میگم می خوام عقدت کنم. فقط نمی دونم اجازه میدن یا نه. یه نفر میگفت زیر پونزده سال عقد رو ثبت نمی کنن.

+: نمی ذارن.

_: کله تو بیار بیرون ببینم چی میگی؟

بالاخره رضایت داد و کمی پتو را کنار زد. با چهره ای گرفته گفت: نمیذارن عقد کنیم. اگه بخوایم ثبت بشه باید بریم دادگاه و اینا. یکی از همکلاسیام می گفت. عاشق پسر همسایشون شده ولی نتونست عروسی کنه.

چراغ را خاموش کردم. دراز کشیدم و گفتم: منو از دادگاه می ترسونی؟ خب دادگاهم میریم. هرجوری شده امسال عقدت می کنم. فقط اگه دایی ایمان بذاره. فعلاً اونی که دست منو گذاشته تو حنا انبارگردانیه، نه مراجع قانونی.

+: عموایمان خیلی قبولت داره. دوستت داره.

_: دوستم داره ولی تو بحث کار با کسی شوخی نداره. خواهرزاده و بقیه ی کارمندا فرقی نمی کنن. حالا اینا رو بی خیال... کادو تولد چی می خوای؟

+: فکر می کنی بهمون گواهی رشد بدن؟

_: گواهی رشد چیه؟

+: برای عقد باید بگیرم. چون پونزده سال ندارم.

_: هان! فکر می کنی صد و هفتاد سانت برای گرفتن گواهی رشد کفایت می کنه؟

+: برو خودتو مسخره کن. صد و شصت و هشت.

_: حالا گیرم دو سانت این ور اون ور... من نگران گواهی رشد نیستم.

+: آیهان... واقعاً می خوای عروسی بگیری؟

_: آیهان... لای گردنم نفس نکش حالم بد میشه. برو اون طرف. بذار این عقد ثبت بشه بعد هرکار دلت خواست بکن.

+: نفس کشیدن چه ربطی به عقد داره؟

_: نفس کشیدن بعد از عقد آسونتره. برو عقب بذار بخوابم. خیلی خسته ام.

+: میشه لباس عروسم سفید نباشه؟ می خوام یه کار جدید بکنم. مثلاً...

_: زرد باشه. قناری. هرچی تو بگی. میشه بخوابم؟

مشتی به بازویم زد و گفت: باز معلوم نیست چشه هاپو شده. یه وقتایی خوبی ها!

تلخ خندیدم و چشمهایم را بستم. امشب تحملش را نداشتم. اگر طاقت ناراحتیش را داشتم بیرونش می کردم ولی...

دستم را باز کردم و اجازه دادم سرش را روی بازویم بگذارد. با موهایش دستم را نوازش کند و حالم را خراب. چشمهایم را محکم بستم و سعی کردم هر طوری هست بخوابم.

صبح که بیدار شدم خواب بود. نرم بوسیدمش و زمزمه کردم: ایلای؟ نمی خوای بری خونتون؟

غلتید و پشت به من کرد. چشم بسته گفت: نه. جمعه یه. تا ظهر می خوابم. بیدارم نکن.

موهایش را بهم ریختم و خندان گفتم: خوب بخوابی.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 12 اسفند 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلام
ببخشید باز تاخیر داشتم. این چند روز مشغله ی فکریم خیلی سنگین بود و هرچه تلاش می کردم نمی تونستم روی قصه تمرکز کنم.


فنجان بلور لبه قرمز را توی نعلبکی چرخاندم. چای نیمه رنگ بدون عطری بود. اهمیتی هم نداشت.

شهرام انگشتهای را عصبی روی میز چوبی کشید و گفت: کلی با مامان حرف زدم. شیدا هم خیلی کمکم کرد. مامان که به این راحتی راضی نمیشد. می گفت هم برای خودت زوده و هم زرین فقط شونزده سالشه.

به تلخی خندیدم و بدون این که سر بردارم گفتم: شونزده که خیلی خوبه. عالیه!

=: معلوم هست کجا داری سیر می کنی؟ تو دور و زمونه ی ما شونزده ساله ها هنوز محصلن. ولی من دیگه طاقت ندارم. می خوام نامزد بشیم، رسمی بشه بعدش درسشو بخونه. بعد از دیپلمش دیگه عقد و عروسی.

سر برداشتم و از ته دلم گفتم: انشاءالله.

تو نگاهش پر از شوق و عشق بود. با لبخند گفت: ولی دلمم براش میسوزه. هنوز خیلی کوچولوئه. زوده که درگیر زندگی بشه. ولی از اون طرفم میگم خوشگله. خواستگار داره. اگه بدنش به یکی دیگه چه خاکی به سرم بریزم؟

_: تو هم دیگه خیلی داری شورش می کنی. همچو فنچی هم نیست. قد و هیکل هم که ماشاءالله.

= همین! نه که درشته بزرگتر به نظر میاد. برای همین می ترسم ببرنش.

_: دلش با توئه. به زورم که نمیدنش بره. نگران نباش.

=: ها... ولی دیشب تو خونتون نمی دونی چه حالی بودم. همه اش دلم می خواست برم کنارش بشینم ولی نمیشد. خیلی زور داشت بعد از چند وقت دیدمش ولی نشد دو کلوم راحت باهم حرف بزنیم. کلی به این ماندانا و فرزین که همه اش کنار هم بودن حسودی کردم.

خندیدم و گفتم: بنده های خدا ماندانا و فرزین. همه بهشون حسودی می کنن. کاش اقلاً یه عاشقانه ی هیجان انگیز داشتن بیچاره ها!

=: همه یعنی کی؟

_: همه؟ خب همه دیگه. دو دقه کنار هم نشستنشون خیلی تو چشمه. در حالی که از اونا هم نیستن که تو جمع نشون بدن که هلاک همدیگه ان. همینقدر که کنار همن اسباب حسرته.

=: نکنه تو هم بهشون حسودیت میشه؟ ها؟ شیطون دلت کجا گیره؟

_: یعنی واضح نیست دل من کجاست؟

فنجانش را دوباره پر کرد و گفت: اگه منظورت ایلایه که حالا حالاها باید صبر کنی.

_: خب که چی؟ صبر می کنم دیگه. مگه خودم چند سالمه؟ خونه زندگی دارم از خودم؟ کار مناسب؟ همه چی ردیفه فقط حیرونم که ایلای بزرگ بشه.

=: خب چرا عصبانی میشی؟ اعصاب نداری ها!

چایم را نوشیدم و از جا برخاستم. یک اسکناس روی میز گذاشتم و گفتم: هنوز خسته ام. چیزی نیست. انشاءالله خواستگاری تو هم درست میشه. فعلاً خداحافظ.

=: بذار جیبت. به خاطر من امدی مهمون من باش.

_: سوسول بازی نداریم. به خاطر تو نیومدم. امدم ببینم برای دختر دایی بزرگه چه خیالی زیر سر داری. هرچی باشه جزو ناموسمونه دیگه! خداحافظ.

=: حالا کجا با این عجله؟

_: میرم... خونه.

بعد هم بدون این که منتظر جواب بمانم بیرون زدم. ناراحت بودم که اینطور به شهرام پریده بودم. به دل نمی گرفت ولی درست نبود. درد دل هم که نمی توانستم بکنم. شهرام راحت بود. همه چیز را به من می گفت اما برای من حرف زدن خیلی سخت بود.

وارد خانه که شدم بلند سلام کردم. آیلین وسط هال بازی می کرد و مامان از آشپزخانه جوابم را داد. دور خانه سرکی کشیدم و وقتی ندیدمش به آشپزخانه رفتم.

_: ایلای کو؟

به غذای مامان ناخنک زدم و فکر کردم چقدر دلم برای این کار تنگ شده بود!

=: مهمون شد رفت.

_: کجا؟

=: نمی دونم. شهناز زنگ زد گفت دوستش برای ناهار دعوتش کرده رفت.

متفکرانه سر تکان دادم و بیرون رفتم. از تفریحم با شهرام زده بودم، بدو برگشته بودم خانه که او را ببینم و نبود. از خودم و ضعفم عصبانی بودم. تا اتاقم رفتم و دوباره به آشپزخانه برگشتم.

_: نمی دونین کی برمی گرده؟

=: چیه؟ یه ساعت نشد رفتی بیرون. این یه سال چه جوری طاقت آوردی؟

شانه ای بالا انداختم و سر تکان دادم. آرام گفتم: خیلی سخت بود. دلتنگ همتون بودم. من آدم تنها موندن نیستم.

به اتاقم رفتم. اینطوری نمیشد. اگر به من بود دلم می خواست ایلای را به چهارمیخ بکشم و نگذارم یک لحظه از کنارم دور شود. اما مگر میشد؟ باید کاری می کردم. طول و عرض اتاق کوچکم را رفتم و برگشتم. با اولین ایده گوشی را از جیبم در آوردم. شماره ها را پایین رفتم تا به دایی ایمان برسم. قبل از او اسم دانیال را دیدم و مکث کردم. تماس گرفتم.

=: سلام پسر. پارسال دوست امسال آشنا. کجایی تو؟ هنوز پایتختی؟

_: سلام. نه برگشتم. می خواستم ببینم کلاسات هنوز برقرارن؟

=: برقرار که هستن ولی به قدر یک سال دور افتادی. کلاس پایینی هم خیلی ازت پایینتره.

_: نه. کلاس پایینی نه. همون کلاس خودمون. می خوام بازم بیام. سعی می کنم خودمو برسونم. فوقش یه مدت مستمع آزاد شرکت می کنم. ازم سوال جواب نکن تا خودمو به بقیه برسونم.

=: باشه. هرجور دوست داری. پس ساعت سه اینجا باش. هنوزم روزای زوج سه تا چهارونیم کلاس داریم.

_: یک دنیا ممنون.

=: خواهش می کنم. خوشحال میشم ببینمت.

_: منم همینطور. خداحافظ.

=: خداحافظ.

 

آهی کشیدم. این از کلاس زبانم. نفر بعدی دایی ایمان بود. شماره گرفتم.

=: سلام بر دکتر بعد از این.

_: سلام دایی. دعا کن قبول بشم.

=: میشی ایشالا. چطوری؟ خوبی؟

_: خوبم. شما خوبین؟

=: شکر. چه خبر احوالا؟

_: سلامتی. در راستای امید به دکتر شدن... می خواستم ببینم میشه بیام داروخونه کارآموزی؟

=: اتفاقاً خودم می خواستم بهت بگم بیای، گفتم بذارم چند روز بگذره خستگیت بیفته بعد بگم.

_: خسته نیستم. عصری بیام؟

=: بیا. من چارونیم پنج میرم. صدات کنم باهم بریم؟

_: من تا چارونیم کلاس دارم. از اونجا میام.

=: باشه. می بینمت. یا علی.

_: یا علی.

 

آهی کشیدم و گوشی را گذاشتم. برای بعدازظهرهای روزهای فرد باید باشگاه ثبت نام می کردم. بعد از یک سال برنامه ی فشرده نمی توانستم بیکار بنشینم و لحظه های بزرگ شدن ایلای را رج بزنم.

بعدازظهر کلاس رفتم و شب داروخانه. ساعت حدود ده بود که خسته و گرسنه به خانه برگشتم. سرم پر از اطلاعات جدید بود که سعی داشتم حفظشان کنم.

لای در خانه باز بود. بی صدا وارد شدم. صدای ایلای را شنیدم که می گفت: یه دقه ببینمش میام بابا قول میدم!

پیمان پوف کلافه ای کشید و به طرف در برگشت. با دیدن من گفت: بفرما اینم شازده داماد. قیافه ی داغونشم دیدن داره واقعاً! کجا بودی بچه؟ بیل می زدی تو داروخونه؟

نگاهم دور چرخید. همه توی هال بودند. خسته سلام کردم. ایلای به طرفم آمد و با ناراحتی گفت: سلام. کجایی؟

بی توجه به جمع دست دور شانه هایش پیچیدم و گوشه ی ابرویش را بوسیدم. زیر لب گفتم: سرکار.

بعد رهایش کردم و به طرف اتاقم رفتم تا کلاسور و وسایلم را رها کنم و برگردم صورتم را بشویم.

ایلای هم به دنبالم آمد. در اتاق را بست و توی درگاه ایستاد.

با صدایی که به زحمت بالا می آمد گفتم: ایلای بذار برم. خسته ام.

+: آخه چرا دیگه دوستم نداری؟

_: دوستت دارم خره. دوستت دارم. به چه زبونی باید بهت بگم؟

دستم روی دستگیره نشست. ملتمسانه زمزمه کرد: به بابا میگی اجازه بده شب اینجا بمونم؟

_: نخیر.

در را باز کردم و بیرون رفتم. دست و رویم را شستم. شامم را به تنهایی توی آشپزخانه خوردم. ایلای دم در آشپزخانه ایستاد و با غصه خداحافظی کرد. انگار به قلبم نیشتر میزد. گذاشتم تا دم در برسد و بعد یک دفعه از جا برخاستم. توی راهرو رفتم و آرام گفتم: پیمان بذار بمونه.

چشمهای ایلای برق زد. پیمان جلو آمد و با اخم زمزمه کرد: می فهمی چی میگی؟ یعنی چی بمونه؟

با اخم لب زدم: من حد خودمو می دونم. تو اگه اعتماد نداشتی غلط کردی این نونو تو دامنم گذاشتی.

ایلای به بازویم آویزان شد و با خنده پرسید: مگه تو دامن داری؟

پیمان سری تکان داد و غرید: لااله الالله...

بعد هم رو گرداند و رفت. ایلای چند بار صورتم را بوسید. عصبانی گفتم: آخه بچه وسط راهرو؟

و او را توی خانه کشیدم. دوباره به آشپزخانه رفتم و این بار آرامتر بقیه ی شامم را خوردم. هرچند که چالش سختی برای خودم راه انداخته بودم ولی باید موفق می شدم.

مامان به آشپزخانه آمد و متعجب پرسید: ایلای نرفتی؟

ایلای که از خوشی می درخشید گفت: نه. آیهان گفت بمونم. بابا هم اجازه داد.

مامان متعجب گفت: آیهان غلط کرده. یعنی چی؟ می خوای فردا هزار تا حرف در بیاد؟

بدون این که سر بردارم با خستگی گفتم: به کسی نگین که اینجا بوده. حرفی هم در نمیاد.

بعد از جا برخاستم و با لحنی که نفهمیدم بیشتر به خودم تاکید می کنم یا مامان، گفتم: ایلای فقط ده سالشه.

ایلای تصحیح کرد: ده سال و نیم.

بعد هم قری به سر و گردنش داد و دست توی موهایش برد. ای خدا...

بازویش را فشردم و گفتم: من تو رو می خورمت!

غش غش خندید و دلم ضعف رفت برای آن خنده ی آهنگین...

مامان با اخم گفت: فقط همین امشب! می فهمی ایلای؟ دیگه بزرگ شدی. نمیشه اینجا بمونی.

ایلای مظلوم گردن کج کرد و گفت: چشم.

لپش را کشیدم و خندیدم.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 :: نویسنده : شاذه
سلاممم
شبتون پر از رویاهای رنگی رنگیهنوز داشتم با لیوان شیرم بازی می کردم که در نیمه باز خانه به شدت باز و بعد هم بسته شد. چشم بسته هم می توانستم بگویم توله شیر وحشی ام برگشته است. توی درگاه آشپزخانه ایستاد. پیراهن زردش به یک دستش بود و یک دامن سفید پر از چین هم به یک دست دیگرش. با هیجان گفت: خیلی خوشگله نه؟

جرعه ای از شیرم نوشیدم. وقتی اینطور بچه میشد کنار آمدن با آن همه وسوسه ی اعصاب خرد کن ساده تر میشد. لیوان را دوباره روی میز گذاشتم و گفتم: خیلی. اون دامن سفیده چیه؟ یه لباس دیگه؟

از خنده ریسه رفت و گفت: این ژوپونشه بیسواااد. ببین چقد پف داره! یه عالمه چین.

هر دو دست لباس را بالا گرفت و دور خودش چرخید. با خوشی گفت: یوهووو...

پلک زدم و گفتم: حتماً خیلی عالیه ولی من بازم نفهمیدم چیه. برو بیرون. برو عقب نیا تو آشپزخونه لباست کثیف میشه. ایلایییییی....

قدمی به عقب برداشت و گفت: ژوپون برای زیر دامنشه. برای این که یه عالمه پف کنه و مثل شاهزاده ها بشه.

سری به تأیید تکان دادم و گفتم: فکر کنم فهمیدم. هیچ تصوری نداشتم که این دامنا چه جوری پف می کنن.

با چشمهای گرد شده پرسید: داری مسخره ام می کنی؟

_: چرا مسخره ات کنم توله شیر؟ من تو عمرم دامن نپوشیدم که این چیزا رو بدونم.

مامان به آشپزخانه آمد و با اخم گفت: خجالت بکش آیهان! زشته. ایلای همقد خودت شده هنوز بهش میگی توله شیر؟ ایلای برو عقب. لباست لکه بشه من می دونم و تو! برو بیرون.

ابرویی بالا انداختم و گفتم: باور کنین این هنوز کودکه. حتی اگه قدش دو متر شده باشه.

ایلای از توی هال داد زد: قدّم دو متر نیست. صد و پنجاه و نهه!

همزمان صدای آیلین هم بلند شد و مامان نالید: ایلای ساکت! بچه تازه خوابیده بود.

از جا برخاستم و به اتاق مامان رفتم. تخت گهواره ای آیلین را نرم تکان دادم تا دوباره خواب برود.

ایلای دم در ایستاد و لب زد: تو اتاقت نیا. می خوام لباسمو بپوشم ببینی.

سری تکان دادم و با لبخند گفتم: باشه.

چشم به آیلین دوختم و فکر کردم: عادت می کنم... کم کم...

کمی بعد ایلای با لباس باشکوهش برگشت. بدون توجه به من جلوی آینه ایستاد و با لوسیون فر موهایش را مرتب کرد. صورتش را توی آینه می دیدم. با چنان نازی سر خم کرده بود و لب برمی چید که دلم می خواست درسته قورتش بدهم. اما لبه ی گهواره را سفت چسبیدم و تکان نخوردم.

بوی لوسیونش توی هوا پیچید و نمی دانم چرا مستم کرد. به خودم تشر زدم: خوبه ادوکلن نزده و یه لوسیون زپرتیه تو این همه از خود بیخود شدی.

از جا برخاستم و با مقاومتی مثال زدنی از اتاق بیرون رفتم. سعی کردم توی راه پایم به آن دامن پرچین و شکن نگیرد.

توی هال نفسی تازه کردم اما به دنبالم آمد. دامنش خش خشی دلپذیر داشت. پوزخندی زدم و در حالی که به پایه ی مبل خیره شده  بودم فکر کردم: دیوانگی که شاخ و دم نداره. مجنون هم لابد فکر می کرد صدای خش خش دامن لیلی یا بوی موهاش خیلی خوبه!

دست روی بازویم گذاشت و با ناز زمزمه کرد: خوشگله؟

دو دسته ی باریک از جلوی موهایش عقب برده و گیره زده بود. بقیه ی موهایش هم، پریشانتر از دل من، حلقه حلقه دورش ریخته بود.

پلک زدم و سر تکان دادم و آرام گفتم: عالی. خیلی قشنگه. مبارکت باشه.

پنجه ی پایش را از زیر دامن بلندش بیرون آورد و گفت: کفشامو ببین. خیلی خوشگلن. مامان شهناز می گفت زنونه ان. آخه پاشنه هاش سر خود نیستن. دیگه هیچی رنگ لباسم پیدا نکرد مجبور شد اینا رو بخره. آخه پام بزرگ شده بچگونه ها اندازه ام نمیشه. باورت میشه یکی از همکلاسیام همون روز داشت کفش می خرید اندازه پاش سی و پنج بود. بعد دلش می خواست پاشنه بلند باشه هیچی پیدا نکرد. همشون زشت بودن. ولی این خیلی خوشگله. ولی مامان شهناز گفت باید باهاش تمرین کنم راه برم که روز عروسی زمین نخورم.

هنوز داستانش ادامه داشت اما بیدار شدن آیلین مانعش شد. مامان از توی آشپزخانه گفت: ایلای بیخ گوش این بچه اینقدر قصه نگو. من کار دارم.

ایلای با سرخوشی گفت: الان میرم بغلش می کنم.

با اخم گفتم: لازم نکرده. خودم میرم پیشش. تو لباست کثیف میشه. برو عوضش کن.

آیلین را از توی گهواره برداشتم. طفلک کلی ذوق زده شد. گوشی ام داشت زنگ میزد. بچه به بغل به اتاقم برگشتم.

گوشی ام را برداشتم و اخمی به لباسهای گلوله و پشت و روی آیلین که یکی روی تخت و یکی روی زمین افتاده بود کردم.

جواب دادم: جانم شهرام؟

=: سلام. خوبی؟

صدایش پر از شوق بود. متعجب گفتم: سلام. تو بهتری شکر خدا. چه خبر؟

بیرون آمدم و به ایلای اشاره کردم به اتاقم برود. سری کج کرد و دلخور لب برچید. دلش نمی خواست برود.

من هم روی مبل نشستم. آیلین غرغر کرد. دلش می خواست راه بروم ولی حوصله نداشتم. روی پایم جابجایش کردم و به شهرام هیجان زده گوش دادم.

=: با قرار خواستگاری موافقت شد. مامان می خواد زنگ بزنه. دعا کن داییت اینا نه نیارن که دلم می ترکه.

با شوق گفتم: واییی.... مبارکه...

صدایم را بالا نبردم که مامان نشنود و سوال جوابی پیش نیاید.

=: انگار خیلی هم خوشحال نشدی. ببینم تو چیزی می دونی؟

_: توهّم زدی پسر؟ چی می دونم؟

به زمزمه افزودم: خونه ام. بعداً حرف می زنیم.

=: هان باشه. پاشو بیا بیرون. بریم یه وری. حالم بده.

_: بالاخره خوبی یا بدی؟

=: نمی دونم. میای؟ من دارم میرم پاتوق.

_: میام.

خداحافظی کردیم و قطع کردم. ایلای جلویم چرخی زد. کمی دامن را بالا گرفت و با شوق و ذوق گفت: ببین این ژوپونشه. یه عالمه پف داره. خیلی خوشگله نه؟

_: خیلی قشنگه ولی برو عوضش کن کثیف میشه.

+: بی احساس مسخره.

از جا برخاستم. سری تکان دادم و زیر لب نالیدم: اگه بی احساس بودم که دردی نداشتم.

توی درگاه آشپزخانه ایستادم و به مامان گفتم: من با شهرام قرار دارم باید برم.

=: بگو ایلای لباسشو عوض کنه بشینه پیش آیلین تا من ناهار بپزم.

به طرف ایلای چرخیدم. بچه به بغل به چهارچوب آشپزخانه تکیه زدم و گفتم: ایلای زود باش من باید برم.

دو طرف دامنش را با دو انگشت گرفت. یک تعظیم مجلسی کرد و بعد هم یک سقوط مضحک!

_: ایلای دیوونه تا این لباس رو پاره نکردی برو عوضش کن. دیدم خیلی قشنگه. خیلی بهت میاد. حیفه خراب بشه. برو عوضش کن.

مامان بی توجه به ما از آشپزخانه بیرون آمد و با اخم گفت: ایوای این قرصای خانم جون موند اینجا. پریشب بابات خرید یادم رفت ببرمشون. میرم میدم الان برمی گردم.

اخم کردم و دندانهایم را بهم سابیدم. من را با دو تا بچه ول کرد و رفت. خانه ی خانم جون هم که حساب کتاب نداشت. الان میرفت پایین مثلاً مهمان داشتند، کار داشتند یا حرف و صحبتی پیش می آمد. دیگر برنمی گشت که! باید به شهرام زنگ می زدم و می گفتم که به این زودی نمی توانم بیایم.

عصبانیتم را سر ایلای خالی کردم و تشر زدم: بهت میگم برو لباستو عوض کن تا خراب نشده. نمی فهمی؟

جا خورد و با چشمهای گرد شده نگاهم کرد. باورش نمیشد که سرش داد زده باشم. دامنش را با دو دست گرفت و به طرف اتاقم دوید. با آن کفشهای پاشنه بلند و دامن عظیمش توی درگاه زمین خورد.

آیلین را چهار دست و پا روی زمین رها کردم و به طرف ایلای رفتم. زیر بغلش را گرفتم و در حالی که سعی می کردم بلندش کنم گفتم: معلوم هست چکار می کنی؟ خوبی الان؟ تو عروسی که ده دقه هم طاقت نمیاری. هی می خوری زمین!

به بازویم آویزان شد و به زحمت تعادلش را به دست آورد. از ترس صدایش در نیامد ولی رنگش پریده بود. دلم برایش سوخت و وقتی بالاخره توانست بایستد در آغوشش گرفتم.

سرش را روی شانه ام گذاشت و با غصه گفت: تو هنوزم از دستم ناراحتی. به خاطر لباسم نیست. نمی دونم برای چیه.

نوازشش کردم. روی موهایش را بوسیدم و بوئیدم. و کم کم آرام گرفتم. باورم نمیشد که اینطور آرام بگیرم ولی حالم خیلی بهتر شد.

از ته دل گفتم: من ناراحت نیستم ایلای.

سر بلند کرد و لبخند زد. چانه ام را بوسید و عقب کشید.

+: نیای تو اتاق ها! نیا. برو پیش آیلین.

خندیدم و گفتم: نمیام. جوش نزن.

به طرف آیلین رفتم و از دم آشپزخانه گرفتمش. درهای اطراف را بستم و او را توی روروکش گذاشتم تا دور هال بچرخد.

در اتاقم باز شد. ایلای با غصه نگاهم کرد و گفت: می خوام عوضش کنم ها! ولی زیپش گیر کرده. عمه نیومد؟

حالا اگر گذاشت حال من خوب بشود!

سرد و سخت گفتم: نخیر عمه نیومد.

به طرف اتاقم رفتم. قبل از این که برسم در را بست. پشت در پناه گرفت و جیغ زد: نه. تو نیا تو! برو به عمه بگو بیاد.

در را هل دادم و بی حوصله گفتم: ایلای من می خوام برم بیرون. مسخره بازی نکن.

به زور وارد شدم. مظلوم نگاهم کرد و گفت: واقعاً گیر کرده. هر کار کردم باز نشد.

شانه اش را گرفتم و رو به پشتش ایستادم. تند چرخید و گفت: نه وازش نکن.

پوفی کشیدم و غرغر کنان گفتم: می خورمتا فنچول! بذار بازش کنم میرم.

با تردید گفت: اذیت نکنی ها! قلقلکم نده.

آهی کشیدم و گفتم: چشم.

+: چشماتو ببند.

_: مگه نمیگی گیر کرده؟ خب باید ببینم به چی گیر کرده!

شانه اش را دوباره گرفتم و چرخاندم. هی وول می خورد.

_: آروم بگیر بچه.

+: نمیشه لباسم تنم باشه؟ قول میدم خرابش نکنم.

_: تا همین الان دو بار خوردی زمین.

+: به خاطر کفشامه. درشون میارم.

_: دامنش بلنده می پیچه تو پات. وایسا دیگه. لباساتم گلوله کردی دور اتاق. این چه وضعیه؟

+: آیهان؟

پارچه لای زیپ رفته بود و هرکار می کردم آزاد نمیشد. آن "آیهان" پر ناز و عشوه هم حالم را خوب نمی کرد. بی حوصله پرسیدم: چیه؟

کمی خم شدم بلکه بهتر ببینم.

_: دیگه دوستم نداری؟

آهی کشیدم و نفسم را عصبانی رها کردم. بالاخره موفق شدم که زیپ را آزاد کنم. ضربه ی ملایمی سر شانه اش زدم و گفتم: چرا دوستت دارم. زود بپوش.

پشت کردم و از اتاق بیرون رفتم. در را هم پشت سرم بستم.

آیلین هرچه رومیزی بود انداخته بود. دفتر تلفن و یک گلدان هم روی زمین افتاده بود. بدتر آن که داشت از خاکهای گلدان می خورد!

وحشتزده بغلش زدم. داشتم توی دستشویی دهانش را می شستم که صدای مامان بلند شد: آیلین گلدون رو انداخته؟ آیهان کجا بودی تو؟

پشیمان، عصبانی و بی حوصله از دستشویی بیرون آمدم و گفتم: الان جاروش می کنم.

ایلای با بلوز و شلوار تریکو و کفشهای زرد پاشنه بلند از اتاق بیرون آمد!

_: ایلای اون کفشا رو در بیار بیا آیلین رو بگیر. زود!

+: می خوام باهاشون تمرین کنم که دیگه زمین نخورم.

_: الان نه. خواهش می کنم.

بالاخره راضی شد. کفشها را کنار گذاشت و آیلین را گرفت. سریع جارو کردم، لباس عوض کردم و تقریباً از خانه فرار کردم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 2 اسفند 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلام
نصف شبتون بخیر
این قسمتم تقدیم به شهر مهربونم که دلم براش یه ذره شده


بی حوصله چشم گرداندم. تا جایی که توی تاریکی دیدم خرده ریزه ها را جمع کردم و بالا رفتم. بابا توی آشپزخانه ظرف میشست. کنارش ایستادم و بدون حرف مشغول آبکشی شدم.

=: اگه خسته ای برو بخواب.

زیر لب جواب دادم: خسته نیستم.

=: ولی درگیری. چی شده؟

کنار بابا بودن خوب بود. آرام بودم. روی قاشق کفی دست کشیدم و طوری که انگار با خودم حرف می زنم گفتم: ایلای بزرگ شده. یه دفعه قد کشیده. وقتی دیدمش شوکه شدم. حتی صداشم عوض شده...

بابا یک دسته بشقاب کفی زیر شیر آب جلویم گذاشت و گفت: خود تو هم رو دو ماه سه شماره پات بزرگ شد و کلی قد کشیدی.

غرق فکر تلخ خندیدم و گفتم: آخری روم نمیشد دوباره بگم کفشم تنگ شده.

بابا هم خندید و پرسید: پس برای چی الان اینقدر تعجب کردی؟

با بیچارگی گفتم: پام بزرگ شد ولی دیگه اینقدر... دلبر نشده بودم.

صدایم از خجالت رو به خاموشی رفت. چشمهایم را بستم و آماده ی توبیخ شدم. قطعاً باید می شنیدم که خجالت دارد و شرم کنم و و و و ...

ولی بابا سکوت کرد و حرفی نزد. بعد از چند ثانیه چشمهایم را باز کردم و با نگرانی نگاهش کردم.

بابا نگاهم کرد و نرم خندید. تعجب کردم. توی لبم را به دندان گزیدم. به شیر آب چشم دوختم و به عنوان یک دفاع با کمی خشم افزودم: تازه من اون موقع چهارده سالم بود نه یه فنچ ده سال و نیمه.

بابا عاقلانه گفت: ایلای دختره. معلومه که زودتر از تو بالغ میشه. تازه از نژاد زودرسی هم هست. یادت که نرفته مادرش مراکشیه.

چهره عصبانی چایما پیش چشمم جان گرفت و تک خنده ای همراه با کمی ترس بر لبم نشست. سری به نفی تکان دادم و گفتم: ولی بهرحال ده سالشه. خیلی زوده.

=: حواست کجاست بچه؟ سر تاپاتو خیس کردی.

دل به کار دادم و در حالی که یک بشقاب آب می کشیدم غرق فکر گفتم: فکر کنم باید جدا بشیم. اینجوری طاقت نمیارم.

بابا خونسرد پرسید: اونجوری طاقت میاری؟

سری تکان دادم و گفتم: نه. دلم می ترکه.

=: اون بچه هم دق می کنه.

سری به تأیید تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم.

_: چکار کنم؟

=: خودت باش. مثل قبل. کاری نکن. عادت می کنی.

انگار احتیاج داشتم که بابا با اطمینان بگوید عادت می کنی. غرق فکر نگاهش کردم. نگاه کوتاهی به طرفم انداخت و لبخند زد. بعد دوباره مشغول کارش شد. حالا داشت شیشه شیر آیلین را می شست و من فکر می کردم مامان چه خوشبخت است که بابا را دارد. من و کیهان و آیلین هم همینطور. حتی ایلای!

ظرفها که تمام شد دوش کوتاهی گرفتم و بعد به رختخواب رفتم. نزدیک سه بامداد بود. فکر می کردم اینقدر درگیر باشم که خوابم نبرد اما سرم به بالش نرسیده بیهوش شدم.

با شماطه ی اول صبحم بیدار شدم. خاموشش کردم و با خوشحالی نگاهم را دور اتاق آشنایم چرخاندم. امروز می توانستم تا ظهر بخوابم. غلتیدم و چشمهایم را دوباره بستم.

اهالی خانه یکی یکی بیدار می شدند. کیهان حاضر شد و به کلاسش رفت. بابا سر کار رفت. مامان با آیلین سرگرم بود و سعی می کرد آرام نگهش دارد تا من بخوابم. صداها را می شنیدم و دل از بالشم نمی کندم.

صدای زنگ در را هم شنیدم. اما پلک نزدم. در باز شد و سلام ایلای و هیس گفتن مامان به گوشم رسید. شاید اگر می فهمید خوابم می رفت و زمان بیشتری به من می داد تا با خودم کنار بیایم. اما دخترک بدجنس یک راست به اتاقم آمد و جفت پا روی تختم پرید.

اگر کارتون بود با این حرکتش به سقف خورده و برگشته بودم ولی در دنیای غیر کارتونی تکان بدی خوردم و ته مانده ی خواب از سرم پرید.

خندان گفت: تولدت مبارک!

و یک عروسک پولیشی نیم متری را روی صورتم انداخت.

نالیدم: به خاطر خدا ایلای... پاشو. له شدم.

کمی جابجا شد. لب تخت نشست. عروسک را بالا گرفت و در حالی که تکانش می داد گفت: سلام. من ایلایم. بچه شیر افریقایی!

عروسک شیر را نگاه کردم و بیحال خندیدم.

یالهای شیر را روی صورتم کشید و به آواز گفت: بیدار شو. صبح شده. تولدته. تولدته.

نالیدم: فقط هیکلت گنده شده. عقلت هفت سالشه.

عروسک را از روی صورتم برداشت و به طنز پرسید: تو چی گفتی؟

خواب آلوده جواب دادم: گفتم خیلی بچه ای!

عروسک را روی صورتم فشرد و در حالی که سعی می کرد خفه ام کند گفت: بگو غلط کردم.

عروسک را پس زدم و نشستم. به دیوار خنک پشت سرم تکیه دادم. ایلای هم برخاست. روی صندلی کنار میز تحریرم نشست و به طرفم چرخید. ناگهان تصویری پیش چشمم تداعی شد. چشم بستم.

ایلای با ناراحتی پرسید: باز چی شده؟

متفکرانه گفتم: از حالت نشستنت یاد بابات افتادم. دو سال پیش یه روز امد و اینجا نشست و گریه کنون گفت پاشو ببین بدبخت شدم.

+: چرا بدبخت شد؟

_: چون همسر سابقش داشت ازدواج می کرد. البته من خیلی ازش ممنونم.

+: از بابا؟

_: نه از همسر سابقش.

+: مامانم؟

سری به تأیید تکان دادم. عروسک را برداشتم و در آغوشم فشردم. نرم بود. چی فکر کرده بود که به پسر هیجده ساله عروسک هدیه کرده بود؟

خندان نگاهش کردم و به خودم یادآور شدم ایلای فقط ده سال ونیم دارد و لازم نیست فکر خاصی کرده باشد. همانی که دوست داشت را خریده بود.

با ذوق پرسید: دوسش داری؟

نگاهی به عروسک انداختم و با لبخند گفتم: خیلی. دیشب فکر کردم قهری نمی خوای بهم کادو بدی.

تند تند گفت: چرا می خواستم بدم. حالا دیشب که قهر بودم ولی قبلش اینو خریده بودم ولی وقتی گفتن جشن می گیرن بابا گفت اینو تو جشن بهت ندم. گفت خوبیت نداره و از این قصه ها. گفت بعداً جدا بهت بدم. ولی خیلی لوسه که ماندانا همش کنار نامزدشه بعد من اسم تو رو هم جلوی بقیه نباید بیارم.

_: بیا بشین پیشم.

اینقدر سریع بلند شد که صندلی با صدای بدی افتاد. مامان وحشتزده در اتاق را باز کرد و پرسید: چی شد؟

ایلای خجالت زده و من خندان گفتیم: هیچی.

صندلی را صاف کرد و به مامان چشم دوخت. مامان هم نفس عمیقی کشید و گفت: یه دفعه قد کشیده دست و پاش به تنش زیادی می کنه.

ایلای متعجب پرسید: یعنی چی؟

مامان اما صبر نکرد. آیلین داشت گریه می کرد و مامان با همان سرعتی که آمده بود برگشت.

ایلای هم با حرکاتی به نرمی گربه در را بست و برگشت کنارم نشست. دست دور شانه هایش انداختم و فکر کردم: باید به ابعادش عادت کنی دیگه. همینه که هست. شلخته و بهم ریخته و ایلای!

خب واقعیت این بود که از خواب بیدار شده بود و یکراست آمده بود سراغم. فر موهایش بهم ریخته بود، لباسش هم که گفتن نداشت. یک بلوز شلوار خواب معمولی بود که احتمالاً به خاطر قد کشیدنهای اخیرش آب رفته به نظر می آمد!

با هیجان گفت: عروسی ماندانا دو هفته دیگه یه. سه شنبه. مامانم برام یه پیرهن زرد خوشگل خریده عین لباس بل تو دیو و دلبر! خدا کنه تا عروسی تنگم نشه بتونم بپوشم. اگه کوچیک بشه خیلی غصه می خورم. یه کفشایی عید خریدیم اینقدر خوشگلن اینقدر خوشگلن ولی فقط روز عید پوشیدم. همون روزم یه کم تنگ بودن.

_: لباستو چایما از اسپانیا آورده یا همین جا خریده؟

+: نههه مامان شهناز! نخریده. پارچه خریدیم دادیم خیاط دوخته. اینقدر خوشگلههه.... خدا کنه کوچیکم نشه. آستیناشو شکل یه شنل کوچولو دوخته. خییییلی نازه.

_: حتماً اندازته. نگران نباش. اگه کوچیک شد میریم خوشگلترشو می خریم. ایلای من از عروسم خوشگلتره.

نگاهم کرد. چشمهایش ستاره باران شدند. می توانستم نبوسمش؟ گونه اش را بوسیدم. نرم و طولانی و بعد عقب کشیدم و برای این که نفسی تازه کنم پرسیدم: نمی خوای بری لباستو بیاری نشونم بدی؟

ایلای از جا پرید و رفت. من هم به سنگینی از جا برخاستم. توی دستشویی دو سه مشت آب به صورتم پاشیدم. بعد خم شدم و کل سرم را خیس کردم که حسابی داغ کرده بود.

بیرون که آمدم مامان در حالی که یک دسته لباس تا کرده را می برد ایستاد و متعجب پرسید: وا! چرا سرتو خیس کردی؟ کولرو خاموش کن سرما می خوری.

دستم را بالا گرفتم و گفتم: نه خاموشش نکنین. من خوبم.

به آشپزخانه رفتم. یک لیوان شیر سرد ریختم و پشت میز نشستم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلام
شبتون بخیر و شادی
بینام جان اینم سی هفتمی مخصوص تو

آبی نوشت: بیچاره آیهان... طفلکی آیهان... سوسکه آخرشو کجای دلم بذارم؟


فضای ماشین سنگین بود. گرمای هوا هم بدترش می کرد. سعی کردم کولر را روشن کنم. اما پیمان در حالی که حواسش به خیابان بود گفت: خرابه. ولش کن.

پنجره را باز کردم و دستم را روی لبه اش گذاشتم. ایلای عصبانی بود. بی وقفه پشت صندلی ام می کوبید. اذیت می شدم ولی بهش حق می دادم و حرف نمی زدم. تا این که پیمان متوجه شد و پرسید: صدای چیه؟

از گوشه ی چشم نگاهش کردم و گرفته گفتم: هیچی.

=: ایلای تو داری می زنی پشت صندلی؟

ایلای جوابی نداد.

پشت چراغ قرمز بودیم. پیمان برگشت و نگاهش کرد. با اخم پرسید: این چه کاریه دختر؟ آروم بگیر.

شانه اش را گرفتم تا رو به ایلای نباشد. آرام گفتم: ولش کن.

نیم نگاه اخم آلودی به من انداخت و گفت: یعنی چی ولش کن؟ خیلی پررو شده. ایلای درست بشین. اذیت نکن. این بود این همه دلتنگیت برای آیهان؟ این بچه بازیا چیه؟

_: سبز شد. برو. بسه.

راه افتاد و با اخم گفت: منو ضایع نکن.

جواب ندادم. حوصله نداشتم. شوق و ذوقم پریده بود. سعی کردم به جای ایلای، به مامان و آیلین فکر کنم؛ به شوخی های کیهان، به آقاجون و خانم جون و همه ی دلتنگیهایم... و آخر دایره ام دوباره رسیدم به ایلای که دلم می خواست روی پایم بنشانمش و او برایم بلبل زبانی کند. اما این ایلای...

انگشتم را به دندان گزیدم تا بیش از این فکر نکنم.

هر طور بود به خانه رسیدیم. هیکل خسته ام را کشیدم و پیاده شدم. انگار تازه می فهمیدم که چقدر گرسنه و خسته ام. دلم یک غذای خوب می خواست و خوابی طولانی. کاش فردا که بیدار می شدم ایلای دوباره کوچولو بود با موهای شانه خورده ی وز کرده شبیه شیر! از سر و کولم بالا می رفت و می خندید و می غرید. نه این دختر آراسته ی جذاب که از خود بیخودم می کرد و مدام باید به خودم یادآوری می کردم که فقط ده سال و نیمشه. ده سال و نیم. جمع کن بشین سر جات پسر. خفه شو حرف نزن.

هنوز با خودم درگیر بودم که پیمان در را باز کرد. شانه ام را گرفت و کمی به طرف خانه هلم داد. وارد که شدم یک بادکنک بالای سرم ترکید و باعث شد از وسط آن همه گیجی و خوددرگیری ناگهان از جا بپرم. بادکنک خالی نبود و کلی پوشال براق رنگی را روی سر و کولم ریخت.

ناباورانه نگاه کردم. یک جماعت هم صدا ورودم را خوشامد و تولدم را تبریک گفتند! بادکنک دوم هم ترکید. از این یکی کمتر ترسیدم. پوشالها را از سر و کولم پس زدم و یکی یکی را در آغوش کشیدم.

تولدم فردا بود ولی زودتر به استقبال رفته بودند. حیاط خانه را فرش کرده بودند. اهالی ساختمان همه بودند. علاوه بر آنها عموشاهرخ و خانواده هم بودند و همینطور خاله اکرم اینها که خاله ی واقعی ام نبود ولی دوست صمیمی مامان بود و معاشرت خانوادگی داشتیم. پسرش کریم تا پارسال همکلاسم بود.

خوبی آن همه سر و صدا این بود که خوددرگیری ام را کم کرد. همه ی اقوام را هم یک دل سیر دیدم و رفع دلتنگی شد. جالب این که آیلین کوچولو اصلاً از من غریبی نمی کرد و تقریباً تمام مدت مهمانی از سر و کولم بالا می رفت. ایلای اما آشکارا بی محلی می کرد. از ده قدمی هم نزدیکتر نمیشد. خیلی شاد و خوشحال با دخترهای فامیل سرگرم بود.

ما که بخیل نیستیم. اگر واقعاً شاد بود حرفی نداشتم. ولی این توله شیر را بزرگش کرده بودم. می دانستم تمام اداهایش از عصبانیت است و مثلاً می خواهد وانمود کند که بی محلی ام برایش مهم نیست. الان قهر بود که اینطور می خندید و دل از همه می برد.

دلم می خواست مثل قبلاً فقط از عصبانیتش خنده ام بگیرد. یک گوشه گیرش بیاورم؛ نازش را اینقدر بخرم تا آشتی کند. اما الان... طوری با لوندی سرش را عقب می برد و می خندید که توجه همه را جلب کرده بود و خون خونم را می خورد. پیمان چند بار دعوایش کرد اما بدتر شد و بهتر نشد.

دخترک لجباز را خوب می شناختم. تنها راهش این بود که از در آشتی در بیایم ولی چطوری؟ نمی توانستم تضمین کنم که اختیارم را از دست ندهم. به ناچار کلاه بی غیرتی به سر کشیدم و سرم را با آیلین گرم کردم.

بقیه هم نمی گذاشتند بیکار بمانم. هرچه بود امشب گل سر سبد جشن بودم. کیک آوردند و هدیه های رنگ به رنگ... یکی یکی را باز کردم اما هدیه ای از طرف ایلای نبود. چرا نبود؟ عصبانی نگاهش کردم. این بچه هنوز اینقدر مستقل نشده بود که هدیه ای به من بدهد؟ یک یادگاری کوچک... تا نیامده بودم و بحث جشن بود که قهر نبود! شاید هم هدیه داشت و الان از دادنش پشیمان شده بود.

وقتی دید توجهی به دل بردنهایش نمی کنم کم کم دست از جلب توجهم برداشت. عمیقاً غمگین شد و از متن به حاشیه خزید. خط به خطش را بلد بودم. الان دیگر خیلی بد شده بود. باید خیلی ناز می خریدم!

آیلین را روی دستم جابجا کردم و به اویی که گوشه ی حیاط کنار مامان ایستاده بود چشم دوختم. مامان داشت برایش توضیح می داد که وسایل شام را چطور بچیند.

سعی کردم توجه نکنم و سوزش دلم را ندیده بگیرم. سعی کردم به تک تک عزیزانی که امشب به خاطر من دور هم جمع شده بودند چشم بدوزم و قدرشناس لطفشان باشم.

با لبخند به بابا نگاه کردم که به خاطر من به رستوران مورد علاقه ام چلو کباب سفارش داده بود. دست و دلبازی هم به خرج داده بود و همه ی فامیل را در شادی ام شریک کرده بود.

به کیهان که تند تند پذیرایی می کرد و می رفت و می آمد. به مامان که حواسش به همه چیز بود و وسط کارهایش مدام می ترسید من خسته باشم و می خواست آیلین را بگیرد.

آیلین را پس ندادم. دلم که بی قراری می کرد بوسه ای روی موهای بور و نازکش می نشاندم. دل زبان نفهمم به جای تمام اتفاقات شیرین و دلچسب دور و برم، مدام سراغ ایلای می رفت و برمی گشت.

آقاجان از تهران می پرسید و داییها سربسرم می گذاشتند. سخت بود حواسم را جمع کنم و شوخیهایشان را به موقع و مودبانه جواب بدهم. اگر از خودم نمی ترسیدم ساعتی قبل از جا پریده بودم و با ایلای آشتی کرده بودم. اما الان بدتر دل ایلای دل خودم بود.

روزم به آن صورت کش آمده بود و تمام نمیشد، شبم به یک صورت دیگر. انگار روی آتش بودم که قرار نداشتم. مهمانها هم نمی رفتند. نیمه شب گذشته بود. اما آقاجون گویا خیلی خاطر مرا خواسته بود که نمی رفت و مهمانی را تمام نمی کرد. بالاخره وقتی اصرار کردم که خسته است و برود از جا برخاست.

بقیه هم به احترام آقاجون برخاستند و کم کم خداحافظی کردند. مهمانی توی حیاط بود و پنجره های اتاقهای آقاجون رو به حیاط، آن هم طبقه ی اول... نمیشد ادامه بدهند. خدا خیرشان بدهد که بالاخره رفتند!

با پسرها فرشها و صندلیها را جمع کردیم. بقیه هم کمک کردند تا بقیه ی وسایل جمع شود. کم کم حیاط خالی شد و بیشتر چراغها را خاموش کردیم. همه رفتند. خودمان مانده بودیم.

آیلین بی قرار بود. مامان رفت که او را بخواباند. کیهان هم که صبح زود کلاس داشت رفت. بابا هم با یک سینی پر از ظرف رفت. من ماندم و خرده ریزه های باقیمانده که گفتم جمع می کنم.

به حیاط برگشتم. یک نفر از توی تاریکی بیرون آمد. ترسیدم. یک قدم عقب پریدم. بعد آهی کشیدم و پرسیدم: تویی ایلای؟ اینجا چکار می کنی؟ مگه نرفتی بالا؟

لب سکو نشست. آرنج روی زانو گذاشت. صورتش را بین دستهایش قاب گرفت و گفت: میرم حالا.

شالش عقب رفته و موهایی که فر مرتبی داشتند و حسابی بلند شده بودند دو طرف صورتش ریخته بود.

سعی کردم توجه نکنم. دو سه بشقاب برداشتم و دسته کردم. چشم گرداندم و توی تاریکی دنبال ظرفهای باقیمانده گشتم. چراغها اتاق آقاجون را روشن می کرد و بدخواب میشد. فقط یکی از چراغهای گاراژ روشن بود که نور کمی به این طرف حیاط می تاباند.

بشقابها را روی یک میز کنار گاراژ گذاشتم. دوباره وسط حیاط برگشتم. پشت به ایلای چشم ریز کردم بلکه ظرفی استکانی چیزی ببینم. یک لیوان زیر درخت بود. آنجا چکار می کرد؟

آستینم کوتاه بود. دست ایلای نرم روی بازویم نشست و تا عمق وجودم را سوزاند. مثل یک ورد پیش خودم تکرار کردم: ده سالشه. فقط ده سالشه. خیلی خب! ده سال و نیم. ولی توفیری نمی کنه.

آرام پرسید: هنوزم از دستم عصبانی هستی؟ زشت شدم؟ بد شدم؟ چی شده؟

چرا صدایش اینقدر ناز داشت؟ صدای خودش بود. فقط کمی نرمتر شده بود. کمی دلرباتر و خدایا...

دستهایم را مشت کردم و چشمهایم را بستم.

جوابش را که ندادم دستش پایین افتاد. سر به زیر و گرفته از کنارم رد شد و خواست برود. توی آن تاریکی فقط من بودم که می فهمیدم در دلش چی می گذرد.

با حرکتی خشن دست دور کمرش حلقه کردم و او را به طرف خودم کشیدم. با خودم جنگیدم و لبهایش را نبوسیدم. سرش را با دست دیگرم گرفتم و موهایش را چنگ زدم. لبم را گوشه ی ابرویش فشردم و زمزمه کردم: بیشتر از اونی که بتونی فکرشو بکنی دوستت دارم.

+: آی ولم کن. آخخخ...

ناله ی کودکانه اش باعث شد که بالاخره به خودم بیایم. خنده ام گرفت. خودش بود. ایلای کوچکم! رهایش کردم و بین خنده گفتم: ببخشید ببخشید. اصلاً نفهمیدم. خیلی خشن بودم. معذرت می خوام. معذرت می خوام.

با مشت به سینه ام کوبید و گفت: نخند بدجنس دردم امد. موهامم کشیدی. کچل شدم.

_: هیسسسس آروم... پنجره های آقاجون بازه. ساکت... آرومممم

اینبار نرم در آغوشش گرفتم. موهایش را بو کشیدم و بغضم را فرو دادم. باید عادت می کردم... باید عادت می کردم. پشتش را نوازش کردم و روی موهایش را بوسیدم. بعد عقب رفتم. بازوهایش را گرفتم و جدی گفت: برو بخواب. دیروقته.

+: آیهان...

_: فردا. فردا حرف می زنیم. الان برو. زود برو.

+: دوباره عصبانی شدی؟

_: نه عصبانی نیستم ایلای. ولی برو. خواهش می کنم. باشه؟

توی تاریکی چشمهایش برق زد. شاید اشک بود. یک بار دیگر محکم در آغوشش گرفتم و گفتم: برو دیگه.

نالید: خیلی خب ولم کن میرم.

خندیدم و رهایش کردم. اینقدر ایستادم تا در راه پله پشت سرش بسته شد. بعد فرو ریختم. همانجا روی زمین نشستم. بعد دراز کشیدم و به آسمان پر ستاره چشم دوختم. موزاییکهای زیر تنم سرد و سفت بودند ولی من داغتر از آن بودم که اهمیتی بدهم. اما وقتی یک موجود چند پا شروع به راه رفتن روی دستم کرد دیگر نتوانستم در رویاهایم بماند. از جا پریدم و در حالی که دستهایم را به شدت تکان می دادم از خودم دورش کردم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
بعد از یه عالمه تاخیر... سلام
ببخشید خیلی طول کشید. حسابی خسته بودم
عوضش با دست پر برگشتم
خداوندا الان دوباره طرفداران حقوق کودکان نیان اعتراض باور بفرمایید این قصه است


صبح روز بعد با کلی سلام و صلوات راهی محل برگزاری امتحان شدم. دست و دلم بدجور می لرزید. اینقدر که شوق برگشتن داشتم، نگران کنکور نبودم! خیلی دلتنگ بودم. بابا دو سه باری در حد یک صبح تا شب برای دیدنم آمده بود (همانطور که بطور معمول برای سرزدن به مامان شیوا می رفت) اما مامان به خاطر آیلین همان را هم نتوانسته بود بیاید.

سوالات خیلی سخت نبود. یا اگر بود من توجه نکردم. اولین جوابی که به ذهنم می رسید می دادم و تمام فکرم به دنبال این بود که تمام بشود و بروم. آنقدر تمرین و تکرار کرده بودم که وقت کم نیاورم و با کمک تکنیکها خیلی سریع به جواب برسم.

وقتی بیرون آمدم مطمئن نبودم که خیلی خوب جواب داده باشم ولی اهمیتی نداشت. مهم این بود که داشتم به خانه برمی گشتم.

بدجوری دلتنگ و نگران ایلای بودم. به تازگی لوزه سوم عمل کرده بود و من کنارش نبودم که دستش را بگیرم و دلداریش بدهم. این موضوع بیشتر از همه خودم را ناراحت می کرد. این چند روز صدایش را نشنیده بودم. درد داشت و ترجیح میداد حرف نزند. با نوشتن ارتباط داشتیم. من هم دم کنکور حواسم خیلی پرت بود و فرصت نداشتم خیلی پیگیر باشم. همه مرتب بهم اطمینان می دادند که حالش خوب است ولی باید می دیدمش تا خیالم راحت میشد.

لحظه ها کش می آمدند و وقت رفتن نمی رسید. سوالها را تند تند می نوشتم تا بالاخره تمام شد. تا از ترافیک سنگین شهر بگذرم و به خانه برسم بدجوری حوصله ام سر رفت. با مامان شیوا و سارینا خداحافظی کردم. وسایلم را برداشتم. همه چیز را دوباره چک کردم. شال ایلای زیر بالشم مانده بود. دیگر بوی شامپویش را نمی داد. آن را توی کوله ام گذاشتم و به فرودگاه رفتم.

تمام نمیشد. تمام نمیشد. خیلی طول کشید تا مقدمات پرواز انجام شد و سوار شدم. آن پرواز یک ساعت ونیمه هم به اندازه ی عمری طول کشید. قلبم توی دهانم میزد. می دانستم ایلای فرودگاه نمی آید. هنوز باید تا رسیدن به خانه صبر می کردم. ولی حداقل می توانستم امیدوار باشم که مامان بابا آمده باشند و آیلین کوچک و کیهان هم همراهشان باشند. این که دیگر توقع زیادی نبود. بود؟

همین که درهای هواپیما باز شد ایستادم. کیف دستیم را از کابین بالای سرم برداشتم و لابلای جمعیتی که عجله ای برای رسیدن نداشتند راه افتادم. بالاخره به تونلی که ما را به فرودگاه متصل می کرد رسیدم. خیلی جلوی خودم را گرفتم که ندوم. احتمالاً اگر شروع به دویدن می کردم مجرم به نظر می رسیدم!

رگ گردنم از بس با فشار نبض زده بود درد می کرد. دستی رویش کشیدم. کولی ام را روی دوشم سوار کردم و با قدمهایی که سعی می کردم خیلی سریع نباشد همسفریها را پشت سر گذاشتم. به پله ها که رسیدم نفس عمیقی کشیدم. تند تند پایین آمدم و یک دفعه...

+: آیهااان... سلااام...

داشت دست تکان می داد و من روی پله ی چهارم خشک شدم. این دختر ایلای نبود! صدایش بعد از عمل عوض شده بود. یک گرفتگی همیشه داشت که الان نبود. ظریف و لوند شده بود. باز هم قد کشیده بود و خدای من! چقدر بزرگ شده بود. دخترهای ده سال و نیمه همیشه اینقدر بزرگ هستند؟ چرا شبیه چهارده ساله ها بنظر می رسید؟

وقتی دید پایین نمی آیم دو سه پله ی آخر را خودش بالا آمد. مماس با من روی پله ی پایینی ایستاد. ترسیدم الان در این محیط آشنا خودش را در آغوشم بیاندازد. اما حس کرد یک چیزی درست نیست. یک دستم روی نرده ی راه پله مانده بود. دست آزادم را بین دو دستش گرفت و خندان نگاهم کرد. کم کم فهمید که حالم خوب نیست و خنده به نرمی از لبش پر کشید. با نگرانی پرسید: چی شده؟

یک پله عقب رفت. دستم را فشرد و گفت: آیهان؟

دستش را فشردم. سعی کردم لبخند بزنم. تلاش بی سرانجامی بود. آرام گفتم: سلام.

بدون این که دستش را رها کنم از کنارش رد شدم و پایین رفتم. حالم بد شده بود. اینقدر واضح که پیمان هم با نگرانی جلو آمد و دست روی شانه ام گذاشت.

=: سلام پسر. حالت خوبه؟ چی شده؟

بی حواس سر تکان دادم و گفتم: سلام... خوبم. چیزی نیست. مامان اینا نیومدن؟

ایلای با ناراحتی پلک زد. نگاه از آن چشمهای وحشی گرفتم و سر به زیر انداختم. کفشهایش هم پاشنه داشت. از آن پاشنه های حصیری یکسره... پس خیلی هم قد نکشیده بود. ولی مگر چقدر پاشنه بود؟ هفت سانتیمتر؟ هشت؟ بقیه اش چی؟ قدش از شانه ام رد کرده بود!

زمزمه کرد: فکر کردم اگه من بیام خوشحال میشی. ولی راست میگی. منو دیده بودی. مامانت اینا رو خیلی وقته ندیدی.

پیمان عصبی و ناراحت پرسید: معلوم هست چته؟ ایلای دیشب پلک رو هم نذاشته. فکر می کردم دلتنگش باشی!

دستش را رها کردم و آرام دست دور شانه هایش حلقه کردم. عصبانی گفتم: منم دلم براش تنگ شده. معلومه که دلم تنگ شده. فقط...

برگشتم و متفکرانه نگاهش کردم. یک دفعه پرسیدم: تو چکار کردی؟ ابروهاتو برداشتی؟

متعجب پرسید: ابروهام؟ برای چی؟

پیمان پوزخندی زد و کلافه گفت: دیوونه ای به خدا! چرا بهانه می گیری؟ ابروهاش همین شکلین. اصلاً از اولش خیلی پر نبودن. یادت رفته؟ چته تو؟

به دقت نگاهش کردم. صورتش دست نخورده بود. معلوم بود. ولی شکل گرفته بود. آن حالت کودکانه را نداشت و یک چیزی بدجوری بیخ گلویم را می فشرد. بدون این که خیلی خم شوم گوشه ی ابرویش را نرم بوسیدم.

خوشش نیامد. با ناز سرش را عقب کشید. این دختر بدون آن که بخواهد ذاتاً دل می برد.

پیمان با فکی فشرده خشمگین سر تکان داد. رو گرداند و نگاهی به ریل نقاله انداخت و گفت: بشینین حالا تا چمدونا رو بدن.

دستم از روی شانه ی ایلای سر خورد و روی گودی کمرش نشست. گودی کمر؟ چرا یک دفعه بزرگ شده بود؟ مایع تلخی تا گلویم بالا آمد. یادم آمد که از هیجان دیدنش ساعتهاست که چیزی نخورده ام.

_: من تشنمه. شما بشینین میرم آب بگیرم.

بعد تند رهایش کردم و رفتم. از خودم می ترسیدم. تقریباً تا بوفه دویدم. جلوی بوفه ایستادم و گفتم: یه آب خنک بدین.

چشمم به شکلاتهایی که ایلای دوست داشت افتاد. آیا هنوز هم دوست داشت یا سلیقه اش هم مثل ظاهر و صدایش عوض شده بود؟

_: یه نوشابه سیاهم بدین. از این شکلاتها هم می خوام.

همه را حساب کردم. نوشابه را باز کردم و جرعه ی بزرگی سر کشیدم. پیمان ایلای را تنها گذاشت و بطرفم آمد. با اخمی حاکی از نگرانی پرسید: چی شده؟

از کنارش رد شدم و سرد گفتم: طوری نشده.

بازویم را چسبید و گفت: هی با تو ام. ناسلامتی رفیقیم باهم. چه مرگته؟

_: هیچی. گیجم. ولم کن.

=: رفتی تهرون چت شده؟ عاشق شدی؟ ایلای اذیت بشه کشتمت. رفاقت و اینا اینجا سرم نمیشه.

عصبانی پرسیدم: تو کوری یا من زیادی عاشقم؟ این بچه کی بزرگ شد؟ دردم اینه که نمی تونم سر قولم بمونم. ده سال خیلیه. سر پنج سال عقدش می کنم.

بازویم را رها کرد. مشتی به آن کوبید و گفت: مجنون! دیوونه! احمق!

بعد هم عصبانی دور شد. کنار ایلای نشست و دستهایش روی سینه گره زد. خنده ام گرفت. بر خلاف ایلای، پیمان اصلاً بزرگ نشده بود. این همان پیمان بچگیهایمان بود که کم می آورد و قهر می کرد.

جرعه ی دیگری از نوشابه را خوردم. گازش معده ی خالیم را سوزاند. با قدمهای مقطع به طرفشان رفتم. شکلات را نشان ایلای دادم و پرسیدم: هنوزم از اینا دوست داری؟

شکلات و نوشابه را باهم گرفت و خندان گفت: خیلی.

پیمان با اخم گفت: نوشابه رو دل خالی نخور.

بدون این نگاهش کند جواب داد: با شکلات می خورم.

خندیدم و کنارش نشستم. حالم داشت بهتر میشد. آب را باز کردم و پرسیدم: آب می خوای؟

درگیر شکلات بود. با اخم گفت: نه. بخور.

پیمان گفت: پاشو آیهان. دارن چمدونا رو میدن.

جرعه ای نوشیدم و بی خیال گفتم: دیر نمیشه.

سرم را به سر ایلای نزدیک کردم و شامپو و لوسیون آشنایش را بو کشیدم. خوشبختانه این یکی عوض نشده بود.

چپ چپ نگاهم کرد. لبخندی زدم و نجوا کردم: دلم برای بوی موهات تنگ شده بود.

بعید بود که پیمان شنیده باشد اما پوف کلافه ای کشید و از جا برخاست. دستهایش را توی جیبهای شلوارش فرو برد و چند قدم از ما فاصله گرفت.

ایلای پوزخندی زد و به کاغذ شکلات چشم دوخت. گفت: نمی خواد درستش کنی.

_: چی رو درست کنم؟

+: چرا راستشو نمیگی؟

نفس عمیقی کشیدم و بدون این که سرم را عقب ببرم گفتم: راستش اینه که یه دفعه خیلی بزرگ شدی. جا خوردم. از پارسال بی اغراق بیست سانتی قد کشیدی.

شانه ای بالا انداخت و گفت: نمی دونم.

کاغذ طلایی شکلات را لوله کرد. کاغذ قرمز را هم تا زد. همیشه همین کار را می کرد. نمی دانم چرا.

یک انگشتر کوچک روی بند اول انگشت اشاره اش بود. بر خلاف هیکل ظریفی که بهم زده بود دستهایش استخوانی و زمخت بودند.

شستم را روی انگشت و انگشترش کشیدم.

_: صداتم بعد از عمل عوض شده. باورم نمیشد خودت باشی.

نگاهم کرد و ناامیدانه پرسید: دیگه دوستم نداری؟

میشد فرودگاه و تمام اطرافم را فراموش کنم و دل به این لبها بدهم؟ نه؟ خب نه.

پلک زدم. آه عمیقی کشیدم و به سختی سرم را عقب بردم. یادم رفت جوابش را بدهم. ناراحت شد و سر به زیر انداخت. چی باید می گفتم؟ وای خدایا! رو گرداند و با غصه از جا بلند شد.

تکانی خوردم. برخاستم و گفتم: ایلای... صبر کن. معلومه که دوستت دارم.

نگاهم کرد. ناباورانه شانه ای بالا انداخت. کاغذ شکلات و بطری نوشابه را بالای سطل رها کرد. آرام بازویش را فشردم و با لبخند گفتم: تو خونه حرف می زنیم.

لب برچید و رو گرداند. خدایا به من قدرت مقاومت بده! خواهش می کنم. اگر مرد جنگی هم بودم تا حالا مغلوب شده بودم!

به طرف نوار نقاله رفتم و خشمم را سر چمدانی که ناگهان از روی ریل کشیدم خالی کردم. دسته اش شکست! بعدی را هم برداشتم.

پیمان با چرخ دستی جلو آمد و کمکم کرد تا همه را جمع کنم. کولی ام را هم روی چمدانها گذاشتم و چرخ را تا نزدیک ماشین هل دادم.

جلو نشستم ایلای هم عصبانی عقب نشست. حتی فکرش را هم نکردم که کنارش بنشینم. با خود گفتم هرچه می خواهد فکر کند. من در مرز انفجار بودم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلاممم
نوشتنم نمیاد. به جاش عکس ایلای رو براتون میذارم. وقتی بزرگ میشه هرکار می کنم خود عکس افزوده نمیشه. مجبورم لینک بذارم. اینجا کلیک کنین.
یه پست کوچیکم ضمیمه اش داشته باشین تا بیام.

باورم نمیشد که عید را نتوانم کنار خانواده ام بگذرانم. تولد ایلای دوم اسفند بود نرفته بودم. مطمئن بودم که عید جبران می کنم ولی مدرسه چنان برنامه ی فشرده ای برایمان چیده بود که نتوانستیم تکان بخوریم. سال تحویل را به صورت آنلاین کنارشان بودم و فقط تلاش می کردم جلوی آن همه چشم اشک نریزم. این طرف من و مامان شیوا دو نفری بودیم و آن طرف آقاجون و خانم جون و همه ی بچه هایشان!

گوشی دست کیهان بود. دور می چرخاند و با یکی یکی سلام و علیک کردم و عید را تبریک گفتند و برایم آرزوی موفقیت کردند. آیلین کوچولو دست و پا میزد و می خواست گوشی را بگیرد. دلم غش می رفت که بغلش کنم و ببوسمش. شش ماهه شده بود و حسابی دوست داشتنی. با هرکه حرف می زدم ایلای سری می کشید و دست تکان می داد. بالاخره وقتی آخرین نفر هم تبریک گفت و جواب دادم، کیهان گوشی را به ایلای داد و گفت: بیا اینم مال تو. برو تو اتاق بابات. پنج دقه بیشتر نشه. اینترنتم تموم میشه.

ایلای گوشی را گرفت و دوان دوان به اتاق رفت. خودش را روی تخت انداخت و گفت: سلام.

خندان گفتم: سلام عزیزم خوشگلم...

بغضم بدجور داشت اذیت می کرد. آرام برخاستم. توی آشپزخانه یک لیوان آب ریختم و لاجرعه سر کشیدم. من الان باید آنجا میبودم. کنار خانواده ام. آیلین کوچکم... ایلای عزیزممم....

لیوان را توی دستم فشردم. ایلای خندان گفت: میگه فقط پنج دقه. انگار من جرات دارم جلوی هیفده جفت چشم پنج دقه تو اتاق بمونم. هزار تا چیز میز بهم میگن بدجنسا. شیطونه میگه برگردم بهشون بگم نامزدمه دلم می خواددددد.

از روی اپن وحشتزده به مامان شیوا نگاه کردم ولی داشت تلفنی حرف میزد و حرف ایلای را نشنیده بود. به سرعت گفتم: نه ایلای هیچی نگی ها.

به اتاقم رفتم و هدستم را وصل کردم که نگران حرفهایش نباشم. لب برچید و روی تخت جابجا شد. دلم برای آن دهان جوجه ای ضعف رفت. گفت: نه بابا چی بگم؟ بازم دعوا می کنن حتما. هرکار کنی همینه.

_: اینجوری نگو عزیز دلم... یه روز میاد مثل الان من آرزو داری اونجا باشی. کنار یکی یکیشون.

آهی کشید و گفت: اگه پیش تو باشم طوری نیست.

سری تکان دادم و آرام گفتم: می دونم...

سر و صدایی دور و برش را پر کرد. نالید: وای بچه ها امدن. خداحافظ. عیدت مبارک.

و قبل از آن که من جواب بدهم قطع کرد. پنج دقیقه هم نشد حتی! آنجا راحت نبود. بعداً با تبلت خودش زنگ میزد.

آهی کشیدم و به اتاق برگشتم. مامان شیوا شال و کلاه کرده بود که به دیدن خواهرش برود. باید من هم با او همراه می شدم. این خاله را در طول این شش ماه فقط یک بار دیده بودم. به خاطر سن بالایش خانه نشین بود و نمی توانست راه برود. ولی او هم مثل مامان شیوا یک پیرزن فعال و جالب بود. لپ تاپ و کارهای دستیش برنامه ی روزش را پر می کردند. با وجود آن که جایی نمی رفت خیلی به روز بود.

از معدود اوقاتی بود که مامان شیوا رانندگی کرد. به طور معمول می گفت رانندگی تو سن من و با چشمهایی که کمی مشکل دارند درست نیست.

ولی خب روز عید آژانس پیدا نمیشد. خیابانها هم خلوت بود و می توانست رانندگی کند. وارد که شدیم صورت چروکیده ی خاله مهرا را بوسیدم و عید را تبریک گفتم. او هم عیدی چشم گیری به من داد که با عیدی مامان شیوا باهم رقم خوبی میشد و کمی از دلگیری ام را کم می کرد =))))))

پیشخدمت سانتی مانتالش با شربت و شیرینیهای شیکی از ما پذیرایی کرد. این دختر پرورشگاهی بود و از هیجده سالگی اش مونس خاله مهرا شده بود. حقوق می گرفت و دانشگاه می رفت و از خاله پرستاری می کرد. حدود پنج سال بود که با خاله زندگی می کرد.

خاله مهرا و مامان شیوا درباره ی مسائل روز دنیا بحث می کردند و حرف می زدند. اگر چشم می بستم می توانستم تصور کنم دو خانم جوان و خوش تیپ در لباسهای خوش برش و رسمی سورمه ای اداری هستند که پشت میزهای مدیریتشان نشسته اند.

با من هم درباره ی کنکور و علایقم حرف زدند و بالاخره نتیجه گرفتیم که داروسازی را امتحان کنم. از بحث و استدلالهایشان خوشم می آمد. مکمل همدیگر بودند.

پیش خدمت چای آورد و بعد هم برای شام سبزی پلوی بسیار معطری همراه با ماهی سفید سرو کرد. به دلیل این که مامان شیوا شب را نمی توانست رانندگی کند همان جا ماندیم. آخر شب باهم فیلم تماشا کردیم و بعد هم در اتاق مهمان که به مراتب از اتاق مهمان مامان شیوا شیکتر بود استراحت کردیم.

صبح روز بعد، بعد از صرف صبحانه کنار خاله مهرا به طرف خانه برگشتیم. دوباره دنیای کسل کننده ی درسها... مامان شیوا باز هم دیدن عید رفت اما مرا با خودش نبرد. به خاطر حضور من هم مهمان نپذیرفت.

سارینا سه روز اول را برای خودش مرخصی رد کرد و از روز چهارم آمد. از سارینا بعید بود ولی چون خانواده اش به شمال می رفتند دلش نیامد بماند. از شمال برایم یک ماشین کوچک چوبی تزئینی آورد. من هم برایش یک سری خودکار رنگی خریده بودم. بس که خودکار رنگی دوست داشت.

با گرمتر شدن هوا حرارت درس خواندن ما هم بیشتر میشد. با هیجان تست می زدیم و تلاش می کردیم. به بابا التماس کرده بودم برای همان روز کنکور برایم بلیت بگیرد. همان شب پرواز داشتم. شب کنکور به توصیه ی مشاورین مدرسه درس نخواندم. در عوض با کلی شوق و ذوق وسایلم را جمع می کردم. باورم نمیشد که دارم می روم.

صبح روز بعد با کلی سلام و صلوات راهی محل برگزاری امتحان شدم.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلام
خوب هستین انشاءالله؟ منم خوبم شکر خدا... به اندازه یه اسباب کشی خونه تکوندم مهمونی داشتم و خلاصه این شد که نبودم این روزها...
حالا هم نه فکر کنین خونمون برق می زنه. نه جونم خونه ی قدیمی و بچه داری عمراً تمیز نمیشه. ولی من تلاشمو کردم


بریم سراغ ایلای و آیهان ببینیم تعطیلاتشون چطور گذشت


با سس روی پیراشکی ایلای قلب کشیدم. خندید و نگاهم کرد. سعی کرد روی پیراشکی من قلب بکشد اما چیز کج و کوله ای از کار در آمد. با عشق گازش زدم. مامان شیوا هم با لبخند بازی کردنمان را تماشا می کرد.

بعد از ناهار ایلای رفت که دستهایش را بشوید. همانطور که روی صندلی آشپزخانه نشسته بودم و در دستشویی در دیدم بود گفتم: دستات چربه. با دست باز نکنی ها. می خوای من بیام؟

با آرنجش باز کرد و گفت: خودم می تونم.

تو رفت و با پایش در را بست. من هم با لبخندی رویایی برگشتم و به ظرف پیراشکیها که هنوز دو سه تا توی آن مانده بود چشم دوختم.

مامان شیوا با همان تبسم شیک معمولش گفت: دل و دین باختی انگار.

سر برداشتم و پرسیدم: چه اشکالی داره؟

=: اینجوری حواستو می فهمی که برای کنکور بخونی؟

_: فقط چار روز اینجاست. وقتی رفت دوبله می خونم. قول میدم.

=: نه برای این چهار روز. کلاً گفتم.

_: کلاً که دارم می خونم.

=: دانشگاه تهران.

با ناراحتی به در کابینت نگاه کردم. بعد از مکثی آرام گفتم: نمی تونم از خونوادم اینقدر دور بمونم.

=: خونواده یا ایلای؟

_: همشون!

=: زندگیته. آینده ته. چرا نمی فهمی؟

آهی کشیدم. از جا برخاستم و در حالی که میز را جمع می کردم گفتم: زندگی من خونوادمن.

پوف کلافه ای کشید. ایلای برگشت. سارینا هم آمد. نگاه ناامیدی به او انداختم و پرسیدم: هنوز لوله کشی دارین؟

=: نه. امروزم درس نمی خونی؟

سعی کردم صدایم بالا نرود. ولی عصبانی بودم. گفتم: تا وقتی ایلای هست تو خونه نمی خونم. چار روز مرخصی بهم بدین.

بعد هم با خشونت دست ایلای را کشیدم و به اتاقم بردم. رهایش کردم. خودم را روی تخت انداختم و ساعدم را روی چشمهایم گذاشتم.

در را با احتیاط بست. انگار می ترسید بستن در صدا بدهد و من دعوایش کنم. روی زمین کنار تختم نشست و دست روی دستم گذاشت. زمزمه کرد: اگه درس بخونی من ناراحت نمیشم. می شینم کنارت. قول میدم حرف نزنم. حواستو پرت نکنم.

دستم را از روی چشمهایم برداشتم و نگاهش کردم. چی داشت که اینجوری برایش پر پر می زدم؟ نگاه دلخورم کم کم نرم شد و لبخند آرام روی لبم نشست. گونه اش را نوازش کردم و گفتم: نمی خوام درس بخونم. فقط چار روز اینجایی. می خوام ببینمت.

صورتش به خنده شکفت. کتابی که دیروز خریده بودیم را از روی پاتختی برداشت و گفت: بیا اینو بخونیم.

کنارم دراز کشید و کتاب را باز کرد. پتو را صاف کردم و بازویم را زیر سرش گذاشتم. گفتم: بخون.

+: نه. تو بخون.

هنوز خواندن برایش مشکل بود. آرام شروع کردم و سعی کردم یادش بدهم. موهایش سر و صورتم را قلقلک میداد. غرق لذت می شدم.

بعد از کتاب نوبت به بازی فکری رسید. باید کارتها را از مقوایش جدا می کردیم و روی مهره ها برچسب می زدیم. حسابی سرگرم شده بودیم. کلی طول کشید تا بازی آماده شد و یک دست بازی کردیم.

مامان شیوا ضربه ای به در زد و گفت: بچه ها بیاین شام.

بعد از شام باز کمی بازی فکری کردیم و بعد اینقدر نوازشش کردم و برایش کتاب خواندم تا خوابش برد.

صبح روز بعد با بوسه ای محکم و غافلگیرانه از خواب بیدارم کرد. با خوشحالی گفت: صبح شده. پاشو صبحونه بخوریم. پاشووو....

دستم را کشید. اما ذره ای تکان نخوردم. خندان نگاهش کردم و به بازیش گرفتم. چند دقیقه ای داشت التماس می کرد تا بالاخره رضایت دادم و از جا برخاستم.

بعد از صبحانه باز باید مدرسه می رفتم. دلم نمی خواست ولی چون ایلای خوشحال بود به راحتی رفتم. طول روز کلی برنامه برای عصر ریختم که کجا او را ببرم و چقدر خوش بگذرانیم و اینها... ولی وقتی باران گرفت تمام نقشه هایم نقش بر آب شدند. سعی کردم به باریدن باران غر نزنم که به قول خانم جون خدا قهرش نگیرد ولی حسابی توی پرم خورده بود.

توی راه برگشت با سارینا همراه شدیم. در حالی که تند تند می رفتیم که کمتر خیس شویم پرسید: چی شده؟ این دو روزی درس نخوندی نمره نیاوردی که گرفته ای؟

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: من عمراً برای نمره ماتم نمی گیرم. می خواستم ایلای رو ببرم گردش ولی با این هوا نمیشه.

=: خب ببرش. اصلاً بارون مال عاشقاس.

عطسه ای زدم و گفتم: مال عاشقای بزرگساله. نمی تونم رو سرما خوردنش ریسک بکنم.

=: ببینم ایلای قدر این همه دوست داشتنتو می دونه یا عشقت مثل من یه طرفه اس؟

تند و عصبی گفتم: ایلای دوستم داره. مگه ندیدی؟

شانه ای بالا انداخت و گفت: تو رو بیشتر دیدم.

قدمهایم را تندتر کردم و گفتم: مهم نیست. اینقدر بهش محبت می کنم که عاشقم بشه.

به خانه که رسیدیم باران بند آمده بود. از سارینا پرسیدم: شهربازی سرپوشیده سراغ داری؟

ابرویی بالا انداخت و گفت: اگه سرخر قبول می کنی آدرس میدم.

خندیدم و گفتم: بیا ولی خرجت با خودت.

=: باشه. تا حاضر شین منم آماده میشم.

_: واقعاً میای؟ از درس عقب نمیفتی؟

شکلکی برای طعنه زدنم در آورد و به خانه رفت. حاضر شدیم و سارینا هم آمد. آژانس گرفتیم و به شهربازی رفتیم. کلی جیغ زدیم و خندیدیم و مسخره بازی کردیم. تا آخر شب باهم بودیم. نزدیک نیمه شب به خانه برگشتیم.

مامان شیوا و مادر سارینا چند بار زنگ زده بودند. ولی ما اینقدر سرمان گرم بود که نشد زودتر برگردیم. وقتی رسیدیم ایلای خواب بود. با سارینا دو طرفش را گرفتیم و او را تا تخت خوابش رساندیم.

صبح که بیدار شدم ایلای هنوز خواب بود. خودم هم دیرم شده بود. با عجله آماده شدم. نرم بوسیدمش که بیدار نشود. بعد به مدرسه رفتم. بعدازظهر که به خانه رسیدم کسی نبود. به مامان شیوا زنگ زدم. باهم به مرکز خرید رفته بودند. گفت من هم می توانم بروم. توی کافی شاپ مرکز خرید پیدایشان کردم. برای خودم اسنک سفارش دادم و برای ایلای شیر انبه. مامان شیوا هم قهوه سفارش داد.

بعد باز کمی توی مغازه ها چرخیدیم. مامان شیوا برای خودش کیف و کفش خرید. برای من پولور و برای ایلای یک پیراهن مجلسی تابستانی. حتی از دیدنش هم احساس سرما می کردم. ایلای به اتاق پرو رفت و آن را امتحان کرد. مثل فرشته ها شده بود. بعد باز لباس خودش را پوشید و بیرون آمد.

دور از چشم مامان شیوا سفارش کردم: ایلای اینو الان نپوشی ها! سرده. سرما می خوری. یه وقت نزنه به سرت بگی خوشگله باید بپوشم! حداقل تا عید نوروز نمی پوشیش.

چشمهایش را در حدقه چرخاند و بی حوصله گفت: چشم آقای رئیس.

دلم ضعف رفت برای آن لحن طلبکار. لپش را کشیدم و گفتم: چشمت سلامت خوشگل خانم.

ایشی گفت و به طرف مامان شیوا رفت. این وروجک این همه راه و رسم دلبری را از کی یاد گرفته بود؟ دخترهای خانواده ی ما همیشه خیلی ساده بودند. غلط نکنم آن مادر فولاد زره اش خیلی دلبر بود!

سر شب به خانه برگشتیم. باید با عجله چمدانش را می بستم و او را به فرودگاه می رساندم. نصف شب پرواز داشت. دایی پیمان خیلی ناراحت بود که بلیت برای سر شب پیدا نکرده است اما من خوشحال بودم که چند ساعت بیشتر باهم هستیم.

چمدانش را روی تختم خالی کرده بودم. خریدهایش هم روی تخت خودش بود. یکی من می گذاشتم یکی او. ولی هیچکدام دلمان نمی خواست کارمان تمام شود.

یک جوراب شلواری پشت و رو را درست کردم و با بی میلی توی جیب چمدانش گذاشتم. ایلای هم جعبه ی بازی فکریش را روی یک بلوز گذاشت.

شال نرم آبیش را برداشتم. حسابی چروک شده بود. صافش کردم و بوییدمش. بوی شامپوی ایلای را می داد. دستم از تا زدن ماند. گفتم: این بمونه پیش من.

سر برداشت و چند لحظه گیج نگاهم کرد.

توضیح دادم: یادگاری. بوی تو رو میده.

لبخندش به گریه بیشتر شبیه بود. سری تکان داد و لب زد: باشه.

مامان شیوا ضربه ای به در زد و گفت: بچه ها زود باشین. به پرواز نمی رسین.

ایلای کتابش را توی چمدان انداخت. صافش کردم. شلوار جین را تا زدم و روی آن گذاشتم. کم کم تمام شد. دور اتاق گشتیم و آخرین خرده ریزهایش را پیدا کردیم. یک کش مو زیر تخت من، یک لنگه جوراب زیر تخت خودش... لوسیون موهایش جلوی آینه و غیره...

چمدان را به زحمت بستم و محکم کردم. حسابی پر شده بود. آماده شدیم و با آژانس راه افتادیم. عقب کنارش نشستم. بازهم دراز کشید و سرش را روی پایم گذاشت. دلم داشت تکه تکه میشد. مامان شیوا چی فکر می کرد که انتظار داشت من تهران درس بخوانم!


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 12 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام دوستان نازنینم
غیبت چند روزه ی منو ببخشید. مشغول خانه تکانی و جابجایی اتاقها بودم. یعنی من تا وسیله جابجا نکنم حس تمیز کردن سراغم نمیاد این تنوعه اینقدر بهم مزه میده که راضیم می کنه که از جام پاشم. ولی امان از کمردرد بعدش... دیگه حکایت طاووس و جور هندوستانه الان هنوز خونه شلوغ پلوغه و نصف وسایل جا ندارن و رد کردنیا نرفتن و اینا...
یه پست کوچولو داشته باشین تا برسم بیام درست بنویسم


دخترک را روی پایم جابجا کردم تا راحتتر بنشیند. با سر خوشی گفتم: سه چهار روز وقت داریم. هورااا... الان دلت می خواد کجا بریم؟

چشمهایش برق زد و با ذوق گفت: پیتزا؟

خندیدم و پرسیدم: گشنه ته؟

+: نه. ولی ناهار پیتزا می خوام. این مامان من تمام این ده روز یه دونه ساندویچ هم به من نداده. همه اش غذای ایرونی امتحان کرده. کشک بادمجون، قرمه سبزی، فسنجون، کالجوش، آش نمی دونم چی.... خورش فسنجون، خورش ریواس، بورانی.... واییییی نصف غذاها رو اصلاً نمی تونستم بخورم. ولی مامان که می خورد هیچ، شوهرشم دوست داشت تازه! دو ساعتم درباره ی غذاها و چیزای دیگه باهم حرف می زدن. بعد خیلیش به زبون اسپانیایی حرف می زدن. حوصله ام سر رفت. خیلی.... البته همه اش بد نبود. جاهای جالب هم رفتیم. ولی اگه تو بودی خیلی خیلی بیشتر خوش می گذشت.

خم شد گونه ام را بوسید. بعد با ترس نگاهی به اطراف انداخت و پرسید: کسی ببینه طوری نمیشه؟

نگاهی به اطراف سالن پرهیاهوی فرودگاه انداختم و گفتم: نه بابا. بریم حالا.

تاکسی گرفتم و تا خانه رفتیم. چمدانش را توی خانه گذاشتم و به پارک رفتیم. تا نفس داشتیم دویدیم و خندیدیم. با وسایل پارک بازی کردیم. هزار تا سلفی گرفتیم. بستنی خوردیم. با بستنی ریش و سبیل سفید کشیدیم و عکس گرفتیم. توی دستشویی پارک صورتمان را شستیم و با مسئولش که دعوا داشت که چرا ایلای را توی دستشویی مردانه برده ام، بحث کردیم.

ناهار پیتزا خوردیم و باز عکس و فیلم گرفتیم. بعد از ناهار هم توی یک کتابفروشی بزرگ چرخیدیم. ایلای چند تا از اسباب بازیهای آموزشی اش را برداشت و چند تا کتاب، بالاخره با کلی بالا پایین کردن، دو سه قلم را خریدیم و به خانه برگشتیم.

در را که باز کردم سرکی تو کشیدم. بعد کنار رفتم و به ایلای گفتم: بفرمایید.

مامان شیوا به استقبالمان آمد و گفت: سلام ایلای خانم. خوش اومدی. اون دفعه که اومدی اینجا اسمت چومیچا بود.

ایلای خندید. شانه ای بالا انداخت و گفت: ایلای رو بیشتر دوست دارم.

مامان شیوا خندید. صورتش را بوسید و به هال راهنمایی اش کرد. سارینا از اتاق مطالعه بیرون آمد و با لبخند سلام کرد. با خوشی گفتم: سلام. ایلای گلم اینم سارینا خانم همراه درس خوندن من.

ایلای خندید و گفت: سلام.

سارینا هم لبخندی زد و سر تکان داد. رو به من گفت: یه امروزم که نبودی مجبور شدم باز بیام. تو خونه لوله ی آب ترکیده مشغول تعمیراتن.

_: اوه اوه! چه سخت! آب ساختمون وصله یا نه؟ می خواستم یه دوش بگیرم.

مامان شیوا سر تکان داد و گفت: وصله. می تونی بری.

_: ممنون. ایلای گلی تو هم برو تو حموم اون طرفی. لباساتم بذار بیرون بندازم تو ماشین.

مامان شیوا خندید و گفت: بذار از راه برسه.

خندان گفتم: خسته است. خوابش می بره. بدو ایلای.

نالید: موهام خیس میمونه.

_: سشوار می کشم. برو. زود باش.

با بی میلی رفت. خیلی خسته بود. من هم از حمام دم در استفاده کردم. لباس پوشیدم. لباسهای خودم و مال ایلای که پشت در حمام ریخته بود را توی ماشین انداختم و روشنش کردم. بعد پشت در حمام در زدم و گفتم: ایلااای... بیاااا.. آب بازی نکن.

سارینا گفت: خیلی نامردی. به زور هلش دادی تو حموم حالا هی میگی بیا بیرون. اون همه مو رو تا بشوره طول می کشه دیگه!

_: کاری به موهاش نداره. میشینه آب بازی کلاً یادش میره بیاد بیرون. ایلااای بیا بیرون سرما می خوری.

بعد از یک ساعت بالاخره راضی شد بیرون بیاید. سارینا رفته بود و مامان شیوا میز شام را چیده بود. به مناسبت حضور ایلای مقداری سوسیس پنیری را یک شکل برش زده و تفت داده بود. سبزیجات که همیشه کنار برنامه ی غذاییش سرو میشد بود. گل کلم و بروکلی و هویج و قارچ و کدو که همگی کمی تفت داده و چاشنی زده بود. تو این غذا استاد بود. من که به طور معمول لب به سبزیجات نمی زدم این چند وقت که اینجا بودم این خوراک کنار غذای خوشمزه ی هرروزم شده بود. هرچند که یک نشاسته ای مفصل هم لازم داشتم تا سیر شوم.

ایلای هم از سبزیجات خوشش آمد. شام خوردیم و بعد هم طبق قولی که بهش داده بودم، نشاندمش و موهایش را سشوار کشیدم. خودش بلد بود که چه جور لوسیون بزند و مراقبت کند که فرهایش بهم نریزند. خیلی مرتب نشدند ولی بد هم نبود.

بعد هم رفتیم که بخوابیم. هنوز سرش به بالش نرسیده خوابش برد. روی تخت کناری دراز کشیدم. اینقدر نگاهش کردم تا خوابم برد.

صبح روز بعد کمی دیر بیدار شدم. داشتم با عجله آماده می شدم که ایلای بیدار شد. نشست و خواب آلوده پرسید: میری مدرسه؟

_: ها دیرم شده. ساعت سه میام.

+: تا اون وقت من چکار کنم؟

_: کتاب خریدم برات. بازی کن. کارتون ببین.

برای لحظه ای لب تخت نشستم. بوسه ی محکمی روی شقیقه اش نشاندم و گفتم: اگه می تونستم نمی رفتم. مطمئن باش. منم آرزومه که پیش تو باشم. خداحافظ.

توی مدرسه خیلی خوش بودم. با وجود این که کمی از تنها گذاشتن ایلای عذاب وجدان داشتم ولی در کل اینقدر بهم خوش گذشته بود که با شوق و ذوق درس می خواندم.

وقتی برگشتم ایلای را با دستهای سفید از آرد دیدم. با مامان شیوا مشغول شیرینی پزی بودند. ناهار هم پیراشکی درست کرده بودند و خلاصه با آن همه خمیربازی خیلی به ایلای خوش گذشته بود.

بغلش زدم. روی اپن نشاندمش و خندان گفتم: وای چه شیرینی خوشمزه ای! من تو رو بخورمممم....

انگشتهایش را توی دهانم بردم. مزه ی شیرینی پرتقالی می داد. ایلای خندید و با ترس به مامان شیوا نگاه کرد. مامان شیوا هم خندید و توی فر خم شد.

ایلای با چشم و ابرو به مامان شیوا اشاره کرد. شانه ای بالا انداختم. مامان شیوا از این که من با ایلای راحت باشم ناراحت نمیشد ولی اگر می فهمید که عقدش کرده ام دودمانم را به باد میداد.

بی صدا لب زدم: فقط نگو نامزدیم.

طفلکی بچه... جلوی هرکسی باید یک رفتار را در پیش می گرفت و می فهمید که چه بکند. خیلی سخت بود!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 6 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام بر دوستان جان
شبتون پر از رویاهای رنگی رنگی

گوشیم زنگ خورد. جواب دادم: سلام دایی.

=: سلام آیهان. خوبی؟ ایلای رسید؟ حالش خوبه؟

_: بله رسید. خوبیم شکر خدا.

کمی از ایلای فاصله گرفتم و توی گوشی پچ پچ کردم: چایما که از ماجرای ما خبر نداره؟ نکنه بهش گفته باشی!

=: نه بابا! چه جوری از راه دور براش توضیح بدم؟ بی خیال... یه کاری نکنی که بو ببره!

پیش ایلای برگشتم. دستش را گرفتم و به پیمان گفتم: نه بابا خیالت راحت. کاری نداری؟

=: نه. مواظبش باش. خداحافظ.

_: باشه. خداحافظ.

به مامان شیوا هم خبر دادم که داریم به فرودگاه بین المللی می رویم و منتظرمان نشود. بعد گوشی را توی جیبم گذاشتم و گفتم: خب خانم خوشگله بریم تاکسی بگیریم. ببینم تو چرا لباس گرم تنت نیست؟ بیرون خیلی سرده.

لب برچید و گفت: آخه پالتومو دوست ندارم.

_: یعنی چی دوست ندارم؟ همراهته؟

لب صندلی نشستم و چمدانش را باز کردم. پالتو روی لباسهایش بود. به خز لبه ی کلاه دست کشید و گفت: از این خوشم نمیاد. خیلی زشته.

_: زشت نیست. گرم و نرمه. الان همه همینجورن.

شانه ای بالا انداخت و گفت: من دوست ندارم.

اخمی کردم. پالتو را درآوردم و چمدان را بستم. در حالی که آن را دور او می گرفتم گفتم: من این حرفا سرم نمیشه. آخر شبه و اون بیرون حسابی سرد. بپوش بریم.

+: اگه نپوشم؟

قاطعانه گفتم: می پوشی.

آهی کشید و به ناچار قبول کرد. خواستم کمکش کنم که عقب کشید و خودش پوشید. دلم گرفت ولی حرفی نزدم.

سوار که شد کنارش نشستم. سرش را روی پایم گذاشتم و گفتم: کفشاتو در بیار و راحت بخواب. تا فرودگاه خیلی راهه.

منتظر بودم باز سرکشی کند اما انگار خیلی خسته بود که کفشهایش را درآورد و دستهایش را دور زانویم حلقه کرد و خوابید. راننده در سکوت می رفت و رادیو گوش میداد. من هم آرام و غرق فکر موهای ایلای را نوازش می کردم.  

وقتی رسیدیم بیدارش کردم. خواب آلوده نشست و شالش را مرتب کرد. توی فرودگاه کمی خوراکی خریدم و خوردیم. بعد مشغول گشت و گذار دور فرودگاه شدیم تا وقتی که پرواز مادرید به زمین نشست. هردو هیجان زده به استقبال رفتیم. اینقدر بین مسافران جستجو کردیم تا بالاخره ایلای مادرش را دید. چایما هم جلو دوید و در آغوشش کشید. شوهرش هم با قدمهای مصمم و آرام جلو آمد. با من دست داد و پرسید: آیهان؟

سری به تأیید تکان دادم و گفتم: سلام.

نمی دانستم به چه زبانی باید با او حرف بزنم. ولی سلام را فهمید و جواب داد. چایما هم برگشت و با اخم نگاهم کرد. طوری که جا خوردم و تند سلام کردم. جوابم را داد و شروع کرد به انگلیسی حرف زدن. خیلی راضی به نظر نمی رسید ولی هرچه گوش می دادم نمی فهمیدم چه می گوید. لهجه ی عجیبی داشت من هم انگلیسیم خیلی تعریف نداشت.

بالاخره وقتی که هرچه گفت من گیج نگاهش کردم برگشت و شروع کرد تند تند به آمازیغی با ایلای حرف زدن. پرسیدم: مامانت چی میگه؟

چند جمله جوابش را داد. کمی باهم بحث کردند. وسط بحثها به من هم اشاره می کرد. هردو کمی عصبانی بودند. بالاخره ایلای پوف کلافه ای کشید. به طرف من برگشت و گفت: عقب وایسا به من دست نزن.

یک قدم عقب رفتم و گفتم: من که بهت دست نزدم.

عصبی گفت: مامانم میگه اون پسرعمه ته. بهت نامحرمه. چه معنی میده که باهاش اینقدر دوستی؟ بهش بگم ما نامزدیم؟

_: خدای من! نه ایلای نگو.

پایش را به زمین کوبید و گفت: مامانمه. باید بدونه.

_: مامانته ولی زبون ما رو نمی فهمه. تو رو خدا نگو. معلوم نیست چه فکری پیش خودش بکنه.

+: بالاخره ما نامزد هستیم یا نه؟

یک مرد جوان از کنارمان رد شد و از این سؤال ایلای کلی خنده اش گرفت.

لبهایم را بهم فشردم و چشم غره ای نثار مرد که قاه قاه می خندید و دور میشد کردم. دوباره رو به ایلای کردم و گفتم: این حرفا برای تو زوده. هرچی مامانت گفت بگو چشم. طوری نمیشه. مامانتم مثل بقیه.

لب برچید و غمگین به مادرش که داشت حرفی میزد نگاه کرد. بعد دوباره به من نگاه کرد و گفت: میگه باهاشون برم هتل. میگه با یه گروه امدن اینجا که برن دور ایران. ده روز اینجا هستن. رئیس گروهشون اجازه داده منم باهاشون برم.

جا خوردم. انتظار نداشتم که ایلای را با خودش ببرد. ولی مادرش بود! می توانستم بگویم نه؟

رفتند. حتی نتوانستم برای خداحافظی ببوسمش! با دلی سنگین و گرفته تاکسی گرفتم و همانطور که تنها رفته بودم تنها هم برگشتم. دم صبح بود که به خانه رسیدم. در را با پاشنه ی پایم بستم و کفشهایم را غرق فکر در آوردم. مامان شیوا متعجب به استقبالم آمد و گفت: علیک سلام.

بدون این که نگاهش کنم گفتم: سلام.

=: ایلای کو؟ مگه همراهت نبود؟

_: رفت پیش مامانش. تا ده روز دیگه نمیاد. بعدشم که لابد برمی گرده کرمون. من میمونم و... کتابام.

غمزده به طرف اتاقم رفتم.

مامان شیوا از پشت سرم گفت: حواست هست که به خاطر این همه وابستگی از کار و زندگی نیفتی؟

کولی مدرسه را برداشتم. دو سه کتاب جابجا کردم و بعد آن را روی دوشم انداختم. در همان حال گفتم: حواسم هست. میرم مدرسه. خداحافظ.

=: یه چیزی بخور.

_: میل ندارم.

=: صبحانه نخورده نمی تونی درس بخونی.

_: نمی تونم بخورم مامان شیوا. خداحافظ.

تمام روزهای فراق ایلای یک طرف این ده روز یک طرف دیگر! روی دیدن و کنارش بودن حساب کرده بودم و کلی رویا بافته بودم و حالا نبود. اصلاً نبود. حتی تماس هم نمی گرفت. چایما خوش نداشت با من حرف بزند. می گفت نامحرمم و درست نیست. ایلای یواشکی یک پیام فرستاد و توضیح داد که مادرش اجازه ی تماس نمی دهد.

بقیه اش در حد روزی دو سه جمله پیام می داد. من هم همینقدر جواب می دادم. می ترسیدم چایما ببیند و اذیتش کند.

خیلی غصه دار بودم. برای تنبیه خودم هم که شده بیش از پیش درس می خواندم. سارینا سعی می کرد کمکم کند. ولی خودش هم حال بهتری نداشت. پسرعمویش ازدواج کرد و سارینا دوباره یک شب تا صبح عزاداری کرده بود. ولی بعد از آن همراهم شد و باهم بی وقفه درس می خواندیم.

ده روز به سختی گذشت. چایما جمعه صبح پرواز داشت و پیغام داده بود که به فرودگاه بروم. به پیمان هم گفته بود که بلیت کرمان را برای همان روز تهیه کند که ایلای پیش من نماند. داشتم دق می کردم. کلی به پیمان غر زده بودم. از کلاس فوق العاده ی مدرسه هم که صبح جمعه برگزار میشد زدم و خودم را به فرودگاه رساندم.

باز کمی دیر رسیدم. چایما داشت می رفت. تند تند به زبان آمازیغی چیزهایی گفت و ایلای را با نارضایتی به من سپرد و رفت.

همین که دور شد دست ایلای را با کمی خشونت گرفتم. منتظر بودم که ایلای متقابلاً دستش را بیرون بکشد و غر بزند اما دست دیگرش را هم روی دستم گذاشت و آرزومندانه نگاهم کرد. دوباره نگاهی به جهتی که مادرش رفته بود انداخت. از سالن خارج شده و ما را نمی دید. ایلای روی دستم را بوسید و گفت: دلم برات تنگ شده بود.

همین کافی بود که بغض ده روزه ام بترکد. لب اولین صندلی نشستم. در آغوشش کشیدم و گفتم: منم همینطور.

کمی که بغضم فرو نشست گوشی ام را در آوردم و شماره ی پیمان را گرفتم.

=: سلام آیهان چه خبر؟

_: سلام... دایی...

=: چی شده آیهان؟ چرا صدات گرفته؟ ایلای خوبه؟

ایلای را به خود فشردم و گفتم: ایلای خوبه. خوب خوب. فقط امروز نمی فرستمش. بلیتشو کنسل کن. ضررش هرچی شد با من. تو رو خدا بذار پیشم بمونه.

=: زهرمار! ترسیدم. فکر کردم آیا چی شده. من اصلاً براش بلیت نگرفتم.

_: ولی گفتی که چایما خیلی اصرار کرده که برای همین امروز حتماً بلیت بگیری که پیش من نمونه.

=: خب. ولی نگفتم که بلیت گرفتم. به مدرسه اش گفتم دو هفته میره مسافرت. بلیتم برای همون موقع داره. تو می دونی و زنت. اول صبح جمعه نمیذاری بخوابم.

_: عاشقتم پیمان. خیلی مرسی.

=: خیلی خرسی. خوش بگذره. مواظب دخترم باش و بهش بگو دوسش دارم.

_: بیا خودت بهش بگو.

گوشی را به ایلای دادم و نفس عمیقی کشیدم. سه چهار روزی وقت داشتیم که باهم باشیم. خیلی خوب بود.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 بهمن 1396 :: نویسنده : شاذه
سلام سلام

صبح شنبه سارینا قبل از مدرسه رفتن آمد تا بازهم دمنوش تجویز مامان شیوا را دوتایی بخوریم. هر دو کمی سرما خورده و بیحال بودیم اما نه آنقدر که بعد از آن برف بازی و خیس شدن انتظار می رفت. توی آشپزخانه با لباس مدرسه نشستیم و دمنوش نوشیدیم و صبحانه خوردیم. بعد هم باهم راهی شدیم.

سارینا هنوز غصه دار بود. هرچند از دیروز صبح خیلی بهتر شده بود ولی بازهم دلگرفته راه می رفت و به هر سنگی لگد میزد. بعد از چند قدم پرسیدم: پسرعموت چی داشت که عاشقش بودی؟

با ناراحتی گفت: فکر کنم هنوزم هستم. اینه که اذیتم می کنه.  

_: خب معلومه. دله! سوئیچ که نیست آن آف داشته باشه یا اینوری یا اون وری. فعل ماضی گفتم که کم کم بهش عادت کنی.

=: تو خیلی برادر خوبی هستی آیهان. به ایلای و آیلین حسودیم میشه.

تکانی خوردم. تا بحال هیچوقت اینطوری با من حرف نزده بود. اخم کردم. با کمی مکث به خود آمدم و به تندی گفتم: ایلای خواهرم نیست. دخترداییمه.

فروخورده خندید و گفت: می دونم دخترداییته. ولی بگو باهاش چند چندی؟ وقتی بهت میگم دوسش داری جوش میاری که اون یه بچه است وقتی میگم خواهرته میگی نیست.

بی حوصله پرسیدم: نمیشه هم بچه باشه هم خواهر من نباشه؟

رو گرداند و سرش را به تأیید تکان داد. آرام گفت: چرا میشه.

_: الان مشکل تو چیه؟ نگو از امین سوئیچ شدی به طرف من.

مشتی به بازویم زد و پرسید: دیوونه شدی؟ تو همون برای ایلای خوبی. من عمراً نمی تونم به پسری که همسن خودمه تکیه کنم و آدم حسابش کنم. کمِ کم باید هفت سال ازم بزرگتر باشه.

باز سر حرف خودم برگشتم و پرسیدم: امین هفت سال ازت بزرگتره؟

=: هشت سال.

_: دیگه چه خوبی ای داره؟

=: درسخونه. دانشمنده اصلاً. اونجا تو یه مؤسسه ی تحقیقاتی کار می کنه. درس هم می خونه.

پوزخندی زدم و غرق افکار خودم گفتم: ما هم یه دانشمند تو فامیلمون داریم.

عصبانی گفت: فکر نکن حالا که امین نامزد شده فوری سوئیچ می کنم رو فامیل شما.

تلخ خندیدم و گفتم: منم پیشنهادی ندادم. این فامیل ما دو بار ازدواج کرده و از ازدواج دومش هم شکر خدا راضیه.

=: خب پس چی؟

_: هیچی. این فامیل دانشمند ما بر خلاف تحصیلاتش هوش اجتماعی پایینی داره. تو کارای روزمره اش هی خرابکاری می کنه. اعتماد بنفس نداره. یک کلمه بلد نیست دروغ بگه. سیاست نداره. غل و غش نداره. دوست خیلی خیلی خوبیه ولی فکر نمی کنم همسر خوبی باشه.

متعجب و متفکر گفت: امین هم همینجوریه. از همینش خوشم میاد. می دونم هیچوقت نمی تونه سر کسی رو کلاه بذاره. ولی خب برای زندگی همونجا خوبه. این که روزا بره مؤسسه و کلی کار پژوهشی بکنه و بیاد خونه. برای معاشرتهای اینجا خوب نیست. شوخی ها رو نمی گیره. اذیتش می کنن. مخصوصاً این فامیل ما هم خیلی اهل اینن که یکی رو گیر بیارن سربسرش بذارن بخندن.

_: واقعاً می تونی با همچین آدم ساده ای زندگی کنی؟ ناراحت نمیشی شوهرتو مسخره کنن؟

=: خب نمی خواستم اینجا بمونم که مسخره اش کنن.

_: تو میگی من می خوام با کسی ازدواج کنم که ازم بزرگتر باشه؛ که بشه بهش تکیه کرد. به همچین کودکی می تونی تکیه کنی؟

=: آدم همه چی رو که نمی تونه باهم داشته باشه. اونی که هم به قول تو هوش اجتماعی بالایی داشته باشه، درسخون هم باشه قیافه و امکانات قابل قبولی هم داشته باشه که نمیاد منو بگیره!

غش غش خندیدم. اینقدر که چشمهایم به اشک نشستند. وقتی توانستم حرف بزنم گفتم: عالی بود! اعتماد بنفستو شکر. دختر مگه تو چی کم داری که حقّت یه شوهر خوب نباشه؟ اصلاً چند سالته که اینجوری حرف می زنی؟ چرا فکر می کنی فقط اون امین پپه میومد تو رو می گرفت؟

=: بسه دیگه خودتو مسخره کن! من که نمی خواستم الان ازدواج کنم. فکر می کردم امین تا بعد از لیسانس من صبر می کنه، بعدش میرم اونجا پیشش و چون خودش هم خیلی درسخونه تشویقم می کنه که تا مدارج بالا ادامه تحصیل بدم و یه شغل خوب پیدا کنم.

_: خب الان دیگه قحط الرجال شده؟

=: نمی دونم. من باید برم. بعدازظهر می بینمت.

فروخورده خندیدم و گفتم: بسلامت. خداحافظ.

در تمام مدت مدرسه با وجود این که احساس سرماخوردگی می کردم حالم خوب بود. انگار توی دلم موسیقی شادی می نواختند که مدام تکرار می کرد: ایلای میاد. ایلای میاد...

یک بار معلم صدایم زد و پرسید: عاشقی؟

پرسیدم: بله آقا؟

=: حواست کجاست؟ هرچی دارم حرف می زنم با یه لبخند گوشه سقفو نگاه می کنی.

باید می گفتم عاشقم؟ گفتم: ببخشید حواسم نبود. بفرمائید. گوش می کنم.

بعدازظهر بین هیاهوی جمعیت پاکشان راه افتادم. وقتی سر خیابان رسیدم سارینا عصبانی پرسید: معلوم هست کجایی؟ زیر پام علف سبز شد.

سر برداشتم و متفکرانه پرسیدم: اگه امین الان آمده بود برای نامزدی تو...

حرفم را قطع کرد و به تندی گفت: حالا که نیومده.

سر به زیر انداختم و با شرمندگی گفتم: متأسفم.

=: بسه. می خوام باهاش کنار بیام. بریم سر درسمون. به قول تو این غصه نباید باعث بشه که زحمتامون هدر بره.

سری تکان دادم و راه افتادیم. هرکدام غرق افکار خودمان بودیم. سارینا را نمی دانم ولی من به این فکر می کردم اگر ایلای بزرگ شود و تصورمان از همدیگر عوض شود چه خاکی باید به سرم بریزم؟ حتماً دلم برای عاشقی بی غل و غشمان تنگ میشد. از فکر این که روزی دلم برایش نلرزد غصه ام شد. پا تند کردم بلکه از افکار دلگیرم فرار کنم.

سارینا به دنبالم آمد و پرسید: هی چته؟ نه به اون موقع که نمیومدی نه به الان که عجله داری.

به خانه که رسیدیم سعی کردیم برنامه ی درسیمان را طبق روال قبل پیش ببریم. دیگر هم درباره ی عاشقی حرف نزدیم.

سه روز بعد امین رسید. به مناسبت آمدنش مهمانی کوچکی دادند و سارینا هم مجبور شد که برود. آن شب تنها درس خواندم. البته نیمی از وقتم را نخواندم. ایلای زنگ زد و من دور از چشم سارینا برای خودم زنگ تفریح زدم و با دل خوش دو ساعت به جیک جیکهای دخترک گوش دادم. از خوشحالیش برای آمدن به تهران گرفته تا قصه های آیلین و شاینا و بقیه ی اهالی خانه و همکلاسی های مدرسه اش. همینطور ماجرای گرفتن اجازه از مدرسه برای آمدن به تهران و غیبت از کلاسهای درسی.

خیلی بهم خوش گذشت. بعد از مدتها دلی از عزا در آوردم.

صبح روز بعد سارینا را توی راه مدرسه دیدم. کنارش راه افتادم و پرسیدم: چه خبر؟

متفکرانه نگاهم کرد و پرسید: باورت میشه که این امین به دلم ننشست؟

_: باورش سخته ولی قبول می کنم.

=: برای خودمم سخت بود. انگار تا حالا فوکوس کرده بودم رو همون خصوصیاتی که دوست داشتم. بقیه ی ابعادشو اصلاً نمی دیدم. دیشب انگار آمدم عقبتر و اطرافشم دیدم. دوسش نداشتم... نه. این درست نیست. هنوزم دوسش دارم ولی الان می تونم ازدواجشو بپذیرم. اون مال من نیست.

_: برات خوشحالم.

=: ممنونم آیهان. خیلی بهم کمک کردی.

_: من کاری نکردم! حتی یه دلداری درست حسابی هم ندادم.

=: تو محکم و مطمئن کنارم بودی و این از همه چی مهمتر بود.

لبخندی زدم و گفتم: بزرگش می کنی. همونطور که محاسن پسرعموت رو بزرگ می کردی.

=: الان دیگه نمی کنم. در مورد تو هم فقط سعی کردم ازت تشکر کنم ولی لیاقت نداری.

خندیدم و گفتم: خیلی لطف داری.

 

فقط چند روز تا آمدن ایلای مانده بود. سعی کردم هرچه می توانم تست بزنم که بتوانم وقت بیشتری را با ایلای بگذرانم.

بالاخره شب موعود رسید. پیمان از قبل خبر داده بود که باید ساعت نه ونیم فرودگاه باشم. سر شب بود که کتابهایم را بستم و حاضر شدم و آژانس گرفتم.  

به ترافیک بدی خوردیم. داشتم از نگرانی میمردم. نکند ایلایم تنها بماند.... نکند بترسد... نکند... چرا زودتر راه نیفتادم؟ چرا چرا چرا...

وقتی رسیدم ساعت نزدیک ده بود. تا از گشت رد شوم و خودم را دوان دوان به سالن برسانم نزدیک بود قالب تهی کنم. از فکر دیدن چشمهای اشکیش و نگاه ناامیدش از دیر کردنم، داشتم دیوانه می شدم.

با پریشانی دور سالن می گشتم. یک بار دیگر هم با همین حال دور سالن فرودگاه بین المللی دنبالش گشته بودم. آن روز داشت فرار می کرد و حال خوشی نداشت ولی امروز...

+: آیهان... آیهاننننن...

صدای فریادش بین آن همه سر و صدا به سختی به گوشم رسید. دور خودم چرخیدم تا پیدایش کنم. چمدانش را گرفته بود و دنبال خودش می کشید. هنوز ده قدمی با من فاصله داشت که در لحظه آن را طی کردم و از زمین کندمش.

+: آیهان منو بذار زمین. آیهان زشتهههه. آیهان همه دارن می بینن.

سر و رویش غرق بوسه کردم و بی خیال گفتم: هیچکس ما رو نمی شناسه. خیالت راحت.

بالاخره گذاشتمش زمین. حسابی هم سنگین شده بود. دیگر آن دخترک ریزه میزه ی پارسالی نبود که زیر بغل زدمش و دست و پایش را گرفتم. حتی از چند ماه پیش هم چند سانتی متر قد کشیده بود و وزنش هم بیشتر شده بود.

خندان دسته ی چمدانش را گرفتم و گفتم: خوش اومدی.

با حالتی عصبی شال بهم ریخته و لباسش را مرتب کرد و گفت: تمام قیافمو شلوغ کردی. آبروم رفت.

غش غش خندیدم و سعی کردم که دوباره موهایش بهم نریزم. یک مانتو شلوار کتان زرد ظریف به تن داشت و شال رنگی. همه را صاف و مرتب کرد و دست دراز کرد تا دوباره دسته ی چمدانش را بگیرد.

این بار فروخورده خندیدم و گفتم: میارم برات. دستتو بده به من.

دستهایش را توی جیبهایش فرو برد و با اخم پرسید: مگه بچه ام؟

_: از چی دلخوری خانم خوشگله؟

+: دیر کردی، آبرومم بردی، خوشگلم نیستم. اینا رو دیگه می دونم.

خندان گفتم: اوخ اوخ اوخ توپشم پره! تو ترافیک گیر کردم خوشگل خانم. ببخشید که دلم تنگ شده بود هیجانزده شدم خشن برخورد کردم. بعد هم کی میگه تو زشتی؟ بگو خودم حسابشو می رسم.

بالاخره لبخند ناخواسته ای گوشه ی لبش نشست. اما زود آن را فرو خورد. از گوشه ی چشم نگاهم کرد. لب برچید و طلبکار گفت: اینا رو نمی دونم. مامانم ساعت سه نصف شب می رسه. اما بابام گفت نباید برم فرودگاه. گفت الان برسم اینجا دوباره نمی تونی منو ببری فرودگاه بین المللی. گفت باید برم خونه بخوابم و صبح برم هتل پیش مامانم. ولی من می خوام برم فرودگاه. تو هم که منو نمی بری.

دلم می خواست درسته قورتش بدهم با آن دهان طلبکار جوجه ایش! لبهایش را با سر انگشت گرفتم و گفتم: میریم خانم خانما. امر دیگه ای باشه؟

سرش با اخم عقب کشید و گفت: نکن جلوی همه!

_: اینم چشم. بریم فرودگاه بین المللی؟

چشمهایش ستاره باران شدند. پرسید: واقعاً میریم؟

لبخندی زدم و گفتم: واقعاً.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 20 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :